Standpunten

Zoeken

1. Een prettige gemeente

Diemen is een fijne gemeente om te leven en te ondernemen. Een prettige gemeente ontstaat niet vanzelf. Actieve, betrokken bewoners en een stevig gemeentebestuur zijn nodig. De PvdA zorgt met sterke Diemense leden, raadsleden en  wethouder voor dat stevige bestuur met kennis van Diemen en de Diemense inwoners. De PvdA werkt aan een prettige plek

Lees verder

2. Diemen, een plek om te wonen

Over wonen en ruimtelijke ontwikkeling De PvdA wil dat in Diemen mensen met verschillende inkomens kunnen wonen. Wij staan voor een goede mix tussen huur- en koopwoningen en tussen dure en goedkope woningen. De laatste jaren zijn vooral koopwoningen en middeldure huurwoningen gebouwd. De PvdA wil samen met de woning-corporaties 1.200 sociale  huurwoningen bouwen. De

Lees verder

3. Veilig Diemen

Veiligheid is onmisbaar voor het welbevinden van mensen. De criminaliteitcijfers laten zien dat de laatste jaren de veiligheid in Diemen is verbeterd, maar het moet nog beter. Het terugdringen van verschillende vormen van criminaliteit en overlast vraagt om een aanpak waar gemeente, politie en ook het bedrijfsleven en betrokken inwoners nauw met elkaar samenwerken. Daartoe

Lees verder

4. Lerend Diemen

Over onderwijs en kinderopvang Goed onderwijs is voor iedereen de basis om later in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Scholen hebben betekenis voor de buurt en de buurt heeft betekenis voor de school. Daarom moet worden bevorderd dat kinderen zo veel als mogelijk in hun buurt naar school gaan. In HollandPark zal een nieuwe

Lees verder

5. Diemen voor iedereen

Over sport cultuur en welzijn De PvdA-Diemen vindt dat een gemeenschap alleen goed kan functioneren als mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten. De Diemense cultuur- en sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke rol. Diemen kent een verheugend aantal goed functionerende verenigingen waarvan veel inwoners gebruikmaken. Het is belangrijk dat verenigingen kunnen blijven beschikken over voldoende gebruiksruimten

Lees verder

6. Werk en inkomen in Diemen

Over werk en economie In 2010 is de wet bundeling uitkeringen en inkomens voorziening gemeenten (BUIG) van kracht geworden De gemeente heeft met de wet BUIG meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden op het gebied van arbeids participatie. In de afgelopen raadsperiode heeft dat tot successen geleid en is het aantal mensen dat aangewezen is op een

Lees verder

7. Dienstbaar Diemen

Over bestuur, zelfstandigheid en dienstverlening Met ruim 28.000 inwoners is Diemen een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de beperkte schaal kan samenwerking binnen de gemeente beter verlopen en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed op de hoogte van de problemen en de mogelijkheden. De PvdA legt daarom de lat

Lees verder

8. Diemen en de financiën

Over financiën en draagkracht Met de PvdA in het bestuur zijn de gemeente-financiën, ondanks de crisis, prima op orde gebracht. Dat betekent dat er nu in zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting niet alleen ruimte is om het huidige voorzieningen niveau te handhaven, maar dat er ook mogelijkheden zijn extra impulsen te geven

Lees verder

9. Speerpunten PvdA Diemen

Op basis van het verkiezingsprogramma heeft de PvdA Diemen speerpunten geformuleerd. Die staan hieronder (Lees verder). De toelichting vindt u in ons programma en de standpunten

Lees verder

Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid

De fractie is door de werkgroep "VerkeerDdoorDiemenZuid" benaderd met een aantal vragen inzake de aanpassingen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid. Hieronder vindt u de beantwoording van deze vragen door de fractie om u meer inzicht te verschaffen in het standpunt van de PvdA Diemen.

Lees verder