Werk en inkomen

Rondkomen zonder elk dubbeltje om te hoeven draaien, een fijne baan en mee kunnen doen in de samenleving zijn van enorm belang voor het welbevinden van onze inwoners.

Rondkomen zonder elk dubbeltje om te hoeven draaien, een fijne baan en mee kunnen doen in de samenleving zijn van enorm belang voor het welbevinden van onze inwoners. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt waarin tijdelijke contracten, kwetsbare posities van zzp’ers en nuluren-contracten aan de orde van de dag zijn, staat die bestaanszekerheid steeds meer onder druk. Dat kan en moet anders.

Werk en economie

Werk is meer dan alleen een inkomen. Tegelijkertijd is het inkomen het eerste dat je nodig hebt om perspectief te hebben. Ook als het hebben van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen. In Diemen zorgen we ervoor dat iedereen naar vermogen en op een manier die het beste bij hen past, mee kan doen. De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid en naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Iedereen heeft recht op werk op zijn of haar niveau. Om dit te bereiken werken we intensief samen met de gemeenten in de regio.

Dit gaan we doen:

 • We hebben contact met iedereen die geen werk heeft en spannen ons in om iedereen aan het werk te krijgen op een passende plek;
 • De economie verandert snel en daarmee ook het soort banen waar vraag naar is. Waar nodig helpen we werkzoekenden met loopbaanoriëntatiegesprekken en omscholing;
 • De bijstand is een recht, en niet een gunst die door een verplichte tegenprestatie moet worden ‘verdiend’. We werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen en stellen de tegenprestatie niet verplicht;
 • De mogelijkheden om betaald werk te verrichten vanuit de bijstand worden maximaal verruimd, ook om zo eerste stappen te kunnen zetten naar re-integreren op de arbeidsmarkt;
 • Met Diemense werkgevers en organisaties maken we afspraken over leer-, werk en stageplaatsen;
 • Als mensen in een participatie/re-integratietraject zitten, hebben we aandacht voor achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding en mentale problematiek. We lossen deze problemen eerst op, zodat deze mensen met een gerust hart aan het werk kunnen.

Minima- en schuldenbeleid

Nederland is een rijk land, toch worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Armoede staat volwaardig meedoen in de weg. Kinderen die opgroeien in armoede, staan direct op achterstand. Voor de kansen die je in het leven krijgt maakt het wel degelijk uit waar je wieg staat. Dat is onaanvaardbaar.

Te veel Diemenaren en Diemenezen hebben langdurig een dusdanig laag inkomen dat zij problemen hebben om rond te komen, in een sociaal isolement raken en kampen met schulden. De gemeente biedt deze inwoners alle nodige ondersteuning. Het bieden van perspectief is hierbij van enorm belang. We voeren een ruimhartig minima- en schuldenbeleid en werken samen met de verschillende spelers in dit veld om armoede te bestrijden.

Dit gaan we doen:

 • Het bestaande beleid van schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en budgetcursussen wordt voortgezet;
 • We willen voorkomen dat mensen met schulden te lang wachten met hulp zoeken. We zetten extra in op vroegsignalering door het voortzetten van de Vroeg Eropaf aanpak;
 • We gaan niet tegenover, maar naast mensen met schulden staan, vanuit het idee van stress-sensitieve dienstverlening. We gebruiken begrijpelijke taal en benaderen mensen met (het risico op) schulden actief;
 • We voeren een schuldenpauze in van twee maanden, zodat mensen die schulden aan het aflossen zijn op adem kunnen komen;
 • In bepaalde gevallen nemen we schulden over, zodat een schuldenaar nog maar één schuldeiser heeft: de gemeente. Dit biedt perspectief en rust;
 • Jongeren met problematische schulden worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. De gemeente neemt hun schulden over en begeleidt deze jongeren naar werk en/of scholing;
 • Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum blijft de stadspas beschikbaar. Kinderen uit deze gezinnen kunnen gebruikmaken van het jeugdfonds sport & cultuur om mee te doen aan sport en culturele activiteiten;
 • We voorkomen een armoedeval zodat mensen die vanuit een uitkering weer aan het werk gaan, er financieel niet op achteruitgaan. Om mensen te stimuleren weer aan het werk te gaan, is er altijd een terugvaloptie naar de vorige situatie en beperken we het financiële risico;
 • Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente goed verzekerd hebben we een ruime gemeentepolis voor alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;
 • Met de langdurigheidstoeslag helpen we mensen die ten minste drie jaar op het sociaal minimum zitten. Deze individuele inkomenstoeslag is minimaal €400 voor alleenstaanden en €500 voor mensen in een meerpersoonshuishouden.

Ondernemen

Voor een sterke samenleving zijn betrokken ondernemers belangrijk. Economische bedrijvigheid is een belangrijke motor, ook voor de werkgelegenheid. De PvdA wil investeren in een sociaal ondernemersklimaat en geeft hierbij ruimte aan maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

Dit gaan we doen:

 • Vanuit de gemeente is er één aanspreekpunt voor het bedrijfsleven om de vestiging van bedrijven te ondersteunen en de samenwerking te verbeteren;
 • Gemeente en ondernemers werken samen om werkgevers en werkzoekenden aan elkaar te koppelen en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen;
 • Sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen belonen we door social return on investment mee te laten wegen in alle aanbestedingen;
 • Werkgevers laten we zien wat ze voor hun medewerkers kunnen betekenen in het kader van zaken als laaggeletterdheid, schulden- en armoedeproblematiek, en waar ze daarvoor terecht kunnen. De gemeente gaat werkgevers beter ondersteunen bij het arbeidsfit houden van hun medewerkers.