Samenleven in Diemen

Om prettig te kunnen samenleven, is het belangrijk dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zowel bij verenigingen als op straat. Zo ontstaat begrip voor en interesse in elkaar. Cultuur- en sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol.

Om prettig te kunnen samenleven, is het belangrijk dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zowel bij verenigingen als op straat. Zo ontstaat begrip voor en interesse in elkaar. Cultuur- en sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. De PvdA vindt het belangrijk om het rijke verenigingsleven dat Diemen kent, te behouden. Wij hechten grote waarde aan gemengde en diverse wijken, zodat iedereen zich overal thuis kan voelen.

Sport

Diemen heeft veel sportvoorzieningen. De sportvoorzieningen spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van de Diemense samenleving. Daarom zien we sport als een publieke voorziening. Sporten is leuk, gezond en het zorgt voor sociale samenhang.

Dit gaan we doen:

 • Waar nodig investeert de gemeente samen met sportverenigingen in de uitbreiding en verbetering van sportvoorzieningen. Als er behoefte is aan nieuwe sportvoorzieningen, dan onderzoeken we of dit mogelijk is op de weilanden bij de ingang van het Diemerbos. De Spoordriehoek, die ook wel eens genoemd wordt als mogelijke locatie voor sport, valt af vanwege de hoge kosten (€ 15 à 20 miljoen) voor het bereikbaar maken van dit gebied;
 • Bij nieuwbouw en renovatie is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt;
 • Samen met sportverenigingen stimuleren we onze inwoners om meer te sporten en bewegen;
 • Sporten is voor iedereen mogelijk, ook voor mensen met een krappere beurs. Kinderen kunnen via het jeugdfonds sport & cultuur meedoen aan sportles. Voor volwassenen maken we sporten mogelijk door de stadspas en een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen;
 • Het Duranbad is verouderd. We willen deze belangrijke voorziening behouden en trekken geld uit voor renovatie en verduurzaming.

Cultuur

Kunst en cultuur raken, verbinden, verheffen en zorgen voor ontspanning. Bovendien biedt het stof tot nadenken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. De PvdA vindt het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Elke cultuuruiting is voor de PvdA van even grote waarde.  

Dit gaan we doen:

 • De PvdA wil, net zoals nu al bij sport bestaat, een overlegplatform voor de Diemense culturele organisaties. Dit platform heeft niet alleen tot doel de samenwerking te verbeteren, maar ook om de gemeente te adviseren bij het cultuurbeleid;
 • Kunst en cultuur zijn in Diemen voor iedereen toegankelijk, ook voor inwoners met een smalle beurs. Kinderen kunnen gebruikmaken van het jeugdfonds sport & cultuur. Volwassenen met een inkomen tot 130% van het minimum krijgen een waardebon om twee keer per jaar naar een voorstelling of film in De Omval te gaan.
 • In navolging van de sportcoaches voeren we cultuurcoaches in, die langs gaan op scholen.

Welzijn en gezondheid

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Waar dat nodig is ruimen we belemmeringen uit de weg en bieden we ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal regelingen op het brede terrein van zorg en welzijn. We staan als gemeente dicht bij onze inwoners en kunnen zo de ondersteuning bieden die nodig is.

Dit gaan we doen:

 • Zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor alle inwoners.. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. Daarbij staat niet de markt centraal, maar de kwaliteit van de zorg;
 • Het moet voor alle inwoners duidelijk zijn waar je met een zorgvraag terecht kan. Daarom organiseren we de toegang eenvoudig en dichtbij, via De Brede Hoed;
 • Veel ouderen wonen in woningen zonder aanpassingen die voor hen wel nodig zijn. Het is belangrijk dat er goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, zodat de bewoner op een goede manier binnenshuis kan blijven functioneren. Via de huisartsen zorgen we voor meer bekendheid van de voorzieningen;
 • Mantelzorgers hebben een belangrijke rol bij zorg en welzijn. Dat is vaak een zware belasting. De gemeente ondersteunt mantelzorgers actief, met hulp en advies. Daarnaast zorgen we voor respijtzorg voor mantelzorgers, zodat mantelzorgers de kans krijgen om even op adem te komen;
 • We doen er alles aan om met zorgmijders in contact te komen. We leggen actief contact met inwoners en wachten niet tot het laatste moment om te ondersteunen. Daar kan het netwerk van scholen, artsen en andere hulpverleners aan bijdragen. De gemeente zorgt voor goede en vindbare voorlichting;
 • We nemen de vrijheid om op zoek te gaan naar manieren om de omgekeerde solidariteit van het abonnementstarief in de Wmo te keren;
 • Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. We bestrijden eenzaamheid met behulp van verenigingen, buurtencentra en een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten;
 • De PvdA vindt dat het Ouder Kind Centrum (OKC) een belangrijke ondersteuning moet bieden aan alle ouders die advies willen op het gebied van groei en opvoeding. Er zijn gezinnen waar grote problemen bestaan, vaak met diverse oorzaken (multiprobleem-gezinnen). In deze situatie moet extra gezinsbegeleiding worden geboden om ouders en kinderen weer op de rails te krijgen. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens biedt handvatten hiervoor;
 • De overheid kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners nodig: het buurthuis, de school, de bibliotheek, de sportverenigingen. Partners waarmee je de sociale netwerken in Diemen kan versterken. We onderhouden warme banden met deze partners.

Inclusie, emancipatie en integratie

Alle inwoners mogen zijn wie ze willen zijn en moeten dit ook zo ervaren. Iedereen mag in Diemen zichzelf zijn, en wordt in staat gesteld eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Alle inwoners  worden hetzelfde behandeld, hebben gelijke rechten en gelijke kansen. We investeren in elkaar en vertrouwen op elkaar.

Dit gaan we doen:

 • Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat zij door de gemeente worden gesteund als zich problemen voordoen die te maken hebben met uitsluiting, bejegening en geweld op grond van etniciteit, geloof, leeftijd, sekse of geaardheid. De gemeente voert een actief antidiscriminatiebeleid en treedt op tegen (institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie;
 • We komen op voor de rechten van iedereen. Gelijkheid en vrijheid zijn de basis voor de rechtstaat en van onze samenleving;
 • We sluiten met werkgevers, onderwijs, (sport)verenigingen, verhuurders en politie een lokaal convenant om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.