Wonen en openbare ruimte in Diemen

Wonen is een grondrecht, maar toch is het - door de krapte in de sociale sector en de doorgeslagen marktwerking in de vrije sector, waardoor middeninkomens vaak achter het net vissen - voor steeds meer mensen moeilijk om een prettig en betaalbaar dak boven het hoofd te vinden.

Een betaalbaar thuis voor iedereen

Wonen is een grondrecht, maar toch is het – door de krapte in de sociale sector en de doorgeslagen marktwerking in de vrije sector, waardoor middeninkomens vaak achter het net vissen – voor steeds meer mensen moeilijk om een prettig en betaalbaar dak boven het hoofd te vinden. De problematiek op de woningmarkt kan de PvdA Diemen niet alleen oplossen, daar is ook landelijk ingrijpen voor nodig. Huurprijzen van bestaande woningen rijzen de pan uit, door de onwil van het kabinet om in te grijpen in de vrije sector. De PvdA Diemen is voor prijsregulering van bestaande vrije sector woningen. Waar wij in Diemen het verschil kunnen maken, doen we dat. We zijn voor het ingrijpen op de woningmarkt. En waar we dat als gemeente kunnen, benutten we de beschikbare instrumenten die hiervoor zijn optimaal. De PvdA wil dat Diemen een prettige plek is om te wonen voor iedereen, ongeacht inkomen en achtergrond.

Dit gaan we doen:

 • Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Daarom leggen we vast dan er bij nieuwbouwprojecten ten minste 30% sociaal en 20% middenhuur wordt gebouwd. Per project wordt gekeken of het haalbaar is om deze percentages te verhogen. Bij kleine bouwlocaties binnen de bestaande wijken (inbreidingslocaties) bouwen we alleen voor maatschappelijke doeleinden. Alle woningen bij deze projecten vallen in de sociale- of middeldure huursector;
 • De instandhoudingstermijn voor middenhuur is 25 jaar;
 • Bij koopwoningen hanteren we een zelfbewoningsplicht, zodat de koper zelf in het huis moet gaan wonen en het niet gebruikt als beleggingsobject;
 • Het tekort aan woningen is een regionaal probleem, dat we samen met de regio oplossen. Dat betekent ook dat jongeren en starters uit de omliggende gemeenten in onze gemeente welkom zijn en omgekeerd. We zoeken in ons huisvestingsbeleid naar de juiste balans tussen lokale binding en een solidaire omgang met onze buren en met andere regio’s. Van de vrijkomende sociale huurwoningen wijzen we 30% met voorrang toe aan Diemenaren;
 • We handhaven de huidige afspraak met corporaties om geen woningen te verkopen of te liberaliseren;
 • We stellen bij alle woningbouwlocaties een realisatieplicht in van drie jaar. Projectontwikkelaars worden zo gedwongen om binnen afzienbare tijd woningen te realiseren. Daarmee bestrijden we het woningtekort en voorkomen we dat projectontwikkelaars met speculatie de prijs opdrijven;
 • Veel woningcorporaties hebben door landelijke regelgeving als de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting te weinig geld in kas om voldoende woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Als gemeente blijven we er in regionaal en VNG-verband op hameren dat deze belastingen van tafel moeten;
 • Inwoners die in een te groot of niet bij de levensfase passende woning wonen, helpen we samen met de corporaties door te stromen naar een beter passende woning;
 • Aan de rand van natuurpark Spoorzicht (Harmonielaan) kan gebouwd worden. Het park richten we beter in, zodat er gespeeld en gewandeld kan worden.

Openbare ruimte

Een prettige openbare ruimte is de huiskamer van de gemeente en tegelijkertijd een visitekaartje. Niet iedereen heeft een tuin, balkon of de ruimte om elkaar thuis te ontmoeten. Daarom staat de PvdA voor openbare ruimte met kwaliteit.

De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Dat zijn de basisvoorwaarden, maar de PvdA zet nog een stapje meer. Naast dat deze basis op orde moet zijn, moet de openbare ruimte ook uitnodigen tot spelen, bewegen en ontmoeten. Kwalitatieve openbare ruimte zorgt voor verbinding: wandelen langs de Oost-West As, bootcampen in de Diemerpolder of spelen bij de Rode Touwen. De verbinding met Holland Park, een wijk die nu soms nog ver van de rest van Diemen af lijkt te staan, leggen we door het openstellen van de busbaan. Daardoor krijgt het hele gebied een upgrade, met dezelfde kwaliteit als de Oost-West As. De openbare ruimte moet bijdragen aan de dorpse sfeer van Diemen.

Dit gaan we doen:

 • De Diemense openbare ruimte zorgt voor verbinding tussen de wijken. Alle wijken zijn op verschillende momenten gebouwd, maar de openbare ruimte kan de verbinding tussen de wijken tot stand brengen. Neem de Oost-West As als voorbeeld;
 • Alle wijken hebben goede en gevarieerde speelgelegenheden;
 • De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en sporten;
 • In heel Diemen is kwalitatief en gevarieerd groen;
 • De recreatieve waarde van het Diemerbos en de Diemerpolder wordt versterkt;
 • Bij de herinrichting van wijken worden inwoners actief betrokken;
 • We onderzoeken of een fietsverbinding tussen Plantage De Sniep en station Diemen-Zuid haalbaar en betaalbaar is.

Omgevingsvisie

Ruimte en grond zijn schaars in Diemen. Het Diemerbos en het buitengebied blijven voor groen, natuur, vrije tijd en recreatie. Bouwen doen we in de bestaande bebouwde kom. Wanneer Holland Park af is, zijn er nog maar een paar kleine bouwlocaties binnen de bebouwde kom over. Deze locaties gebruiken we alleen voor kleinschalige en betaalbare woningbouw voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten. De bedrijventerreinen Verrijn Stuart en Sniep houden net als Bergwijkpark hun huidige functie voor bedrijven en kantoren.

Grote projecten

In Holland Park West zijn we gestart met de bouw van een brede school en 700 woningen. Hier wordt fors ingezet op betaalbaarheid: 30% sociale huur en 20% middenhuur. Diezelfde verdeling geldt ook voor de 1.200 woningen die in HollandPark Zuid gebouwd kunnen worden.