Onderwijs en jeugd

Iedereen verdient goed onderwijs en de mogelijkheid om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen en daarvoor waardering te krijgen. Onderwijs is niet alleen belangrijk voor kinderen en jongeren. In onze snel veranderende wereld is goed onderwijs en een leven lang leren ook voor volwassenen enorm belangrijk.

Iedereen verdient goed onderwijs en de mogelijkheid om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen en daarvoor waardering te krijgen. Onderwijs is niet alleen belangrijk voor kinderen en jongeren. In onze snel veranderende wereld is goed onderwijs en een leven lang leren ook voor volwassenen enorm belangrijk.

Basis- en voortgezet onderwijs

Goed onderwijs is de basis om later zelfstandig je weg te vinden in de samenleving. En dat niet alleen. Scholen hebben betekenis voor de buurt en de buurt heeft betekenis voor de school. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen buurt naar een brede school kunnen, waar goed onderwijs geboden wordt en waar voor- en naschoolse activiteiten zijn voor alle leerlingen.

Diemen groeit. Bij de omvang van onze gemeente past een middelbare school. PvdA Diemen pleit daarom voor een middelbare school in de gemeente. Omdat het selecteren op niveau in Nederland erg vroeg gebeurt, zijn we van mening dat dit een brede scholengemeenschap moet zijn, vanaf VMBO-K niveau, zodat leerlingen tijdens hun schoolcarrière van niveau kunnen wisselen of na het behalen van een diploma door kunnen stromen naar een ander niveau en niet de dupe worden van het vroege selectiemoment in groep 8.

Bestrijden van kansenongelijkheid

Hoewel onderwijs de grote gelijkmaker zou moeten zijn, wordt het steeds meer een splijtzwam in de samenleving.

Sommige leerlingen beginnen met een achterstand aan hun schoolcarrière. Eenmaal begonnen op achterstand is dit lastig in te halen. Daarom zetten we in op goede voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen vanaf 2 jaar, zodat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat alle basisscholen in Diemen aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor álle leerlingen. Segregatie in het onderwijs is ons een doorn in het oog. Selectie aan de poort gaan we tegen, gedeelde en gemengde scholen stimuleren we.

De laatste jaren staat de opgave om leerlingen in het onderwijs de basisvaardigheden te leren die ze nodig hebben in de maatschappij, onder druk. Landelijk heeft 27% van de leerlingen in het basisonderwijs niet het minimale basisniveau als het om schrijven gaat. 24% van de 15-jarigen kan niet lezen op het gewenste basisniveau. En dat was nog vóór de coronacrisis. Tijdens de crisis boekten basisschoolleerlingen minder progressie dan de jaren ervoor met rekenen, wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Er wordt een pijnlijke tweedeling zichtbaar. De gevolgen van de crisis zijn het sterkste voor leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond.

Niet alleen corona vergroot de kansenongelijkheid. Ook het zogenaamde schaduwonderwijs draagt hier aan bij. In het schooljaar 2018-2019 volgde een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs, bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en een vijfde van de studenten in het hoger onderwijs aanvullend onderwijs (bijles, toetstraining, huiswerkbegeleiding, scriptiebegeleiding etc.). De kosten hiervoor bedroegen gemiddeld € 718 per leerling. Niet alle ouders kunnen deze kosten opbrengen. Daardoor krijgt het onderwijs steeds meer kenmerken van een vrije markt en neemt de kansenongelijkheid verder toe.

PvdA Diemen wil deze ontwikkeling een halt toeroepen. We zetten hard in op de bestrijding van kansenongelijkheid. Vanuit de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid bieden we op de brede scholen bijles en huiswerkbegeleiding aan voor alle leerlingen, zodat ook leerlingen voor wie het schaduwonderwijs niet toegankelijk is de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Ook zetten we in op een stevige aanpak van schoolverzuim, gericht preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Goede voorzieningen

Goed leren gaat alleen in een prettige omgeving. Daarom vindt de PvdA Diemen het van belang dat bij nieuwbouw van scholen niet alleen aan de wettelijke minimumeisen wordt voldaan, maar dat er een stap extra wordt gezet. De school is niet alleen een gebouw met klaslokalen, maar een plek waar leerkrachten en leerlingen met plezier naartoe gaan en waar het mogelijk is om stimulerend en inspirerend onderwijs te bieden. Een uitstekend binnenklimaat met goede mogelijkheden voor luchtbehandeling en klimaatbeheersing is daarbij noodzakelijk.

Jongeren

De PvdA wil dat alle Diemense jongeren gezond en veilig opgroeien. De kosten van de jeugdhulpverlening zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Het staat buiten kijf dat jongeren die hulp nodig hebben, dit moeten krijgen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken vergroot je de kans voor Diemense jongeren om stevig en succesvol in het leven te staan. De PvdA Diemen pleit voor intensief jongerenwerk waarbij de jeugd op een laagdrempelige manier in contact komt met verschillende activiteiten en projecten.

Als PvdA vinden we dat zorgvuldigheid en continuïteit bij het jongerenwerk en veiligheid voorop moeten staan. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om alle jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Het is belangrijk dat er in Diemen voldoende jongerenwerkers op straat aanwezig zijn om met de jongeren in gesprek te gaan en te blijven. De samenwerking met de sportverenigingen, scholen, ketenpartners en wijkagenten moet verder geïntensiveerd worden.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen houdt niet op na de schooltijd. De wereld verandert snel. Sommige vakgebieden verdwijnen, terwijl er aan de andere kant nieuwe banen ontstaan. We investeren structureel in her-, bij- en omscholing van werkzoekenden, maar ook werkenden die een carrièreswitch overwegen kunnen bij de gemeente terecht voor loopbaanadvies.

Inburgering

Vanaf 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten zijn hierdoor weer verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten en het bieden van een traject op maat voor inburgeraars. PvdA Diemen wil het inburgeringsonderwijs laten organiseren door reguliere onderwijsinstellingen in plaats van commerciële instellingen die vooral uit zijn op winst. Werken en leren worden tijdens het traject gecombineerd. Werken is immers de manier om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren.

Kinderopvang

Kwalitatief goede kinderopvang is noodzakelijk. Zonder kinderopvang kunnen ouders moeilijk werk en gezin combineren. Bovendien draagt de opvang bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Aanpak laaggeletterdheid

Steeds meer Nederlanders zijn laaggeletterd. Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een groeiend maatschappelijk probleem en dat is onacceptabel. Onze maatschappij wordt steeds taliger. Beheers je de taal niet goed of heb je moeite met schrijven, dan kom je steeds meer op achterstand. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet begrijpt, geen formulieren in kan vullen of je kinderen niet kan voorlezen. Bovendien leidt het tot vereenzaming: mensen trekken zicht terug uit het maatschappelijk leven, doordat ze niet in staat zijn teksten te lezen en begrijpen. Laaggeletterdheid raakt direct aan de welvaart van mensen, ze hebben minder inkomsten en hogere zorgkosten. In samenwerking met de OBA ontwikkelen we een aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Dit gaan we doen:

  • Vroeg- en voorschoolse educatie voor alle kinderen;
  • Bijles en huiswerkbegeleiding bieden we aan op school, voor alle leerlingen;
  • 1 op de 10 vrouwen heeft geen geld voor menstruatieproducten. Om te voorkomen dat meisjes school missen, zorgt de gemeente voor gratis maandverband en tampons op alle scholen;
  • Nog te veel kinderen gaan zonder ontbijt en lunch naar school. Op een lege maag kan je niet leren. Daarom betaalt de gemeente mee aan een gezond ontbijt en gezonde lunch voor kinderen die dit thuis niet krijgen;
  • Schoolgebouwen met een optimaal leerklimaat;
  • Inzetten op een leven lang leren en ontwikkelen;
  • Het inburgeringsonderwijs wordt aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen en gecombineerd met werk.