Diemen duurzaam

Wij laten een schone planeet achter voor de generaties die na ons komen. De komende jaren zetten we alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering – zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte – zo goed mogelijk op te vangen.

Wij laten een schone planeet achter voor de generaties die na ons komen. De komende jaren zetten we alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering – zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte – zo goed mogelijk op te vangen. Enerzijds vraagt dit om verduurzaming, anderzijds om besparen. We kunnen in onze regio nooit voldoende energie opwekken voor het eigen gebruik, maar we zetten ons wel in voor een maximale prestatie op dit vlak.

Wat als een paal boven water staat, is dat er een grote omslag nodig is in onze manier van leven. Woningen moeten geïsoleerd worden, energie moeten we duurzaam opwekken en we moeten van het gas af. Dit zijn kostbare investeringen die zich vaak pas na jaren en soms zelfs helemaal niet terugbetalen. We willen kosten wat kost voorkomen dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens in hun tochtige woning met hoge energielasten achterblijven.

Dat is oneerlijk en funest voor het draagvlak. Duurzaamheid en klimaat mogen nooit leiden tot een tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. We willen dat iedereen mee kan doen en iedereen mee profiteert. Daarom maken we afspraken met woningcorporaties om hun sociale huurwoningen zo snel mogelijk energieneutraal te maken en helpen we mensen die het verduurzamen van hun woning niet zelf kunnen betalen.

Dit gaan we doen:

  • De duurzaamheidslening waarmee huizeneigenaren en huurders hun woning kunnen verduurzamen houden we in stand. De bekendheid vergroten we;
  • We gaan aan de slag met energiecoaches, die huishoudens met lage inkomens helpen hun energielasten te verlagen. Met kleine ingrepen kunnen inwoners vaak al veel energie besparen;
  • De energiecoaches delen aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een energiebox uit. Hierin zitten duurzame producten, zoals ledlampen en tochtstrips, die een huis direct energiezuiniger maken;
  • De energie- en gasprijzen zijn gigantisch gestegen. Niemand mag in de kou zitten. Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van hun energierekening;
  • Wanneer er een renovatieproject op stapel staat in een wijk of straat, koppelen we daar direct energiebesparende en/of energie opwekkende oplossingen aan: we vervangen de riolering en tegelijkertijd leggen we een warmtenet aan;
  • We pleiten bij de minister voor een maximumsnelheid van 80 km per uur op de snelwegen rondom Diemen. Dit komt de luchtkwaliteit ten goede en vermindert het omgevingslawaai;
  • Deelmobiliteit stimuleren we door laad- en parkeervoorzieningen mogelijk te maken.
  • Met de Regionale Energie Strategie (RES) onderzoeken we hoe we als gemeente een bijdrage kunnen leveren aan het opwekken van duurzame energie door wind en zon. Nader onderzoek moet uitwijzen of de zoekgebieden die in juli 2021 zijn aangewezen door de raad, geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen en windturbines. Na onderzoek wordt een beslissing genomen.
  • We maken de stap naar een circulaire economie, waarin er geen afval meer bestaat, maar grondstoffen telkens hergebruikt worden. Om dit doel te bereiken, is het van belang dat afval gescheiden ingezameld wordt. Met het nieuwe afvalplan, dat in 2020 unaniem door de gemeenteraad is aangenomen, is een grote stap in de goede richting gezet. We gaan verder met het uitvoeren van het afvalplan en stappen niet op een andere systematiek over, zoals nascheiden (dit is duurder en minder effectief van bronscheiding) of diftar (waarbij inwoner per kilogram afval betalen).