8 september 2017

Discussieavond 13 september over onderwijs, sport, cultuur, zorg en inkomen

En wel op woensdag 13 september om 20.00 uur in de Omval te Diemen.                    

Stimulerend en inspirerend onderwijs wordt makkelijker als de schoolgebouwen tip-top in orde zijn en voorzien zijn van de noodzakelijke faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen. Nieuwbouw van een aantal scholen moet hier de komende paar jaren voor zorgen. De PvdA wil extra aandacht voor het binnenklimaat van de scholen. Extra investeringen in luchtbehandeling en klimaatbeheersing zijn noodzakelijk. Als de vestiging van een school voor voortgezet onderwijs in Diemen financieel en ruimtelijk mogelijk blijkt zal de PvdA de totstandkoming ondersteunen.

De Openbare Bibliotheek zien wij als een basisvoorziening. Alle inwoners moeten toegang kunnen hebben tot het aanbod van informatie, cultuur en educatie. De Bibliotheek moet ook een plek zijn waar kinderen rustig kunnen leren.

Achterstandskinderen hebben extra steun nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen die zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het buitenland.

 De PvdA-Diemen vindt dat een gemeenschap alleen goed kan functioneren als mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten. De Diemense cultuur- en sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke rol. Diemen kent een verheugend aantal goed functionerende verenigingen waarvan veel inwoners gebruikmaken. Het is belangrijk dat verenigingen kunnen blijven beschikken over voldoende gebruiksruimten en accommodaties tegen een redelijke prijs.

 De PvdA wil de sportorganisaties in onze gemeente stimuleren om nog meer Diemenaren en ook de nieuwe diemenaren actief bij het sporten te betrekken. Waar nodig investeert de gemeente samen met de sportorganisaties in uitbreiding en verbetering van sportvoorzieningen. Een tweede sporthal en de renovatie of complete vernieuwing van her Duranbad zijn nodig.  Hockey is een snel groeiende sport. De PvdA zal initiatieven om een  Diemense Hockey club op te richten actief ondersteunen.

 De PvdA vindt het belangrijk dat Diemen beschikt over eigen accommodaties voor kunst- en cultuuruitingen. Met De Omval beschikken we over een prima gebouw, waar Stichting De Omval jaarlijks een aantrekkelijk programma kan uitvoeren. Ook de inmiddels traditionele exposities in het gemeentehuis en de periodieke kunstroute Diemen zijn belangrijke elementen in het cultuurbeleid.

De PvdA vindt het belangrijk dat de verenigingen tegen billijke tarieven ruimtes kunnen blijven huren in De Omval. De PvdA wil dat er in de gemeente op meer plekken uitingen van beeldende kunst komen. Dat komt de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in onze wijken ten goede.

Als gevolg van het Rijksbeleid zullen ouderen, ook de minder zelfredzame, langer zelfstandig blijven wonen. Dit vergt nog meer inspanningen om sociaal isolement onder ouderen te voorkomen. De PvdA wil daar extra geld voor uittrekken. De PvdA-Diemen wil jaarlijks geld beschikbaar stellen aan jongeren die initiatieven nemen met een positief effect op de jeugd. Ook willen wij initiatieven ondersteunen van inwoners die in buurten actief zijn om daar de leefbaarheid en de sociale samenhang te bevorderen.

Jongeren ook het recht op ruimte voor zichzelf, zonder dat zij anderen daardoor tot last zijn. De PvdA maakt zich dan ook sterk voor voorzieningen voor de oudere jeugd en wil investeren in o.m. Cruijff-courts, trapveldjes en skatebanen en de sportvoorzieningen. In de buurthuizen en de Omval moet plek zijn voor jongeren om zelf activiteiten te organiseren.

In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Sinds 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor grote delen van de AWBZ en de jeugdzorg.

De gemeente heeft hiermee meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een groot aantal regelingen op het brede terrein van zorg en welzijn. De nieuwe taken bieden de kans het zorgaanbod voor de inwoners optimaal vraaggericht en snel beschikbaar te stellen. Hierbij houdt Diemen rekening met de financiële draagkracht. De gemeente Diemen moet vraag en aanbod voor de inwoners bij elkaar brengen. Mantelzorgers hebben een belangrijke rol bij zorg en welzijn. De decentralisatie van de AWBZ gebruiken wij om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden

Ook is meer (preventieve) aandacht nodig voor de zogenaamde zorgmijders: mensen die te laat een beroep doen op hulp en voorzieningen.

De PvdA is voorstander van één aanspreekpunt, één loket. De net geopende “Brede Hoed” is een goede stap naar de één loket gedachte. De komende periode moet dat worden uitgebouwd en de regiefunctie van de Gemeente worden versterkt.

 In 2010 is de wet bundeling uitkeringen en inkomens voorziening gemeenten (BUIG) van kracht geworden. De gemeente heeft met de wet BUIG meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden op het gebied van arbeids participatie. In de afgelopen raadsperiode heeft dat tot successen geleid en is het aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering sterk verminderd. Werk voor wie kan werken, een inkomensgarantie plus activering voor wie nog geen werk heeft. Het hebben van werk is wezenlijk voor het individuele welzijn van mensen. Werk, ook vrijwilligerswerk, draagt bij aan het besef dat je belangrijk bent voor de samenleving en voor elkaar. De PvdA kiest er voor om, als werk niet direct beschikbaar is, de kansen van mensen te verbeteren. Scholing en werkervaring zijn hierbij essentieel. Met de Diemense werkgevers en organisaties zullen betere afspraken worden gemaakt over de bekostiging van leer-, werk- en stageplaatsen, zodat meer mensen kans krijgen om aan de slag te komen. De PvdA kiest zoveel mogelijk voor maatwerk; dat is zeker in een kleine gemeente mogelijk. Wel vragen wij van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie (wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, zal de gemeente daarbij helpen. Het is belangrijk dat mensen zelf een bedrijfje kunnen beginnen. De PvdA wil deze ondernemers steunen met een starterskrediet, microkredieten en steun bij het opzetten van een bedrijf en een aanvullende uitkering.

Het aantal zelfstandig wonende ouderen neemt toe. De PvdA vindt dat deze zelfstandigheid goed moet worden ondersteund. Dat kan door ontmoetingspunten als het huis van de buurt, beter functionerend vervoer voor ouderen, goede thuiszorg, toegankelijkheid voor rollators en scootmobielen en aanpassing van woningen.

Het inkomen van een forse groep inwoners is langdurig zo laag dat zij in de problemen komen, en in een sociaal isolement raken, met schulden en soms ontruiming van een woning tot gevolg. Het is noodzakelijk dat de gemeente een soort monitor ontwikkelt, waardoor inwoners met een laag inkomen vroegtijdig kunnen worden begeleid. De voedselbank, woningcorporaties en maatschappelijk werk kunnen de gemeente helpen bij deze signalering. De PvdA wil een activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.

De afgelopen jaren is het armoedebeleid verruimd. De PvdA had en heeft hierbij de grootste aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. De PvdA blijft investeren in hun participatie in onderwijs en sport. De faciliteiten die we hiervoor hebben gemaakt als bijdragen in een pc voor brugklassers, contributie voor verenigingen, sportkleding willen wij zonder meer handhaven.

 

Discussie stellingen:

  • De sport accommodaties worden uitgebreid
  • Er wordt ruimte gemaakt voor een hockeyclub
  • Het zwembad wordt gerenoveerd
  • Schuldhulpverlening wordt meer gericht op preventie
  • Er komt een middelbare school.
  • Eigen bijdragen mogen geen belemmering zijn voor het gebruik van zorg en voorzieningen
  • Extra aandacht en geld voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen.