Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid

De fractie is door de werkgroep "VerkeerDdoorDiemenZuid" benaderd met een aantal vragen inzake de aanpassingen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid. Hieronder vindt u de beantwoording van deze vragen door de fractie om u meer inzicht te verschaffen in het standpunt van de PvdA Diemen.

Geachte actiegroep,

In uw mail van 30 april doet u namens 370 leden van de Buurtgroep VerkeerDdoorDiemenZuid een beroep op de fractie van de PvdA met betrekking tot de “Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid”. Naar uw mening conflicteert deze aanpassing met items uit het verkiezingsprogramma van de PvdA 2018-2020; en wel in zodanig mate dat wij het plan zouden moeten afkeuren.
Gaarne reageert de fractie op uw mail. Na een aantal algemene opmerkingen hebben we acht stellingen/vragen uit uw mail overgenomen en reageren we per onderdeel.

ALGEMEEN
Vooraf willen we opmerken dat het ook bij u bekend is dat openstelling van de busbaan voor de PvdA altijd een optie is geweest om de Diemen Zuid beter te ontsluiten en het verkeer evenwichtiger over de wijk te verdelen. In 1996 hebben wij een motie met die strekking ingediend in de gemeenteraad. Ook toen was er kritiek van omwonenden. Een meerderheid van de raad – gevormd door PvdA en VVD – steunde die motie. Op een politiek debatavond op 14 februari 2018 in het Kruidvat in Diemen Zuid hebben wij dat standpunt klip en klaar herhaald. De kiezers mogen op dat standpunt vertrouwen. De door de gemeente uitgevoerde onderzoeken en uw opmerkingen geven ons vooralsnog geen aanleiding dat standpunt te wijzigen.

De keuze om het verkeer in Diemen Zuid evenwichtiger over de wijk te spreiden brengt met zich mee dat op sommige wegen minder verkeer komt en op andere wegen meer. Dat het op sommige wegen drukker wordt is op zichzelf niet onaanvaardbaar. Wel moet worden beoordeeld of de drukte en de effecten op veiligheid en milieu, passend zijn in een stedelijke woonwijk.

De door de gemeente uitgevoerde onderzoeken tonen aan dat een herinrichting en openstelling van de busbaan samen met andere verkeersmaatregelen in Diemen Zuid leiden tot een evenwichtigere verkeersbelasting van Diemen Zuid, zonder dat er onaanvaardbare neveneffecten ontstaan.

In uw mail stelt u dat ons verkiezingsprogramma 2018-2022 op onderdelen conflicteert met de plannen voor de aanpassing van de verkeersstructuur Diemen Zuid. Onderstaand laten wij zien dat dit niet het geval is.

STELLING/VRAAG 1

Zo stelt uw verkiezingsprogramma dat:
– op pagina 3: Diemen Duurzaam: De PvdA stimuleert het autodelen
Het verkeersplan gaat een extra weg openstellen waardoor nog meer verkeer én via meerdere wegen door Diemen Zuid kan worden autogereden. Hierdoor wordt het autorijden juist gestimuleerd en gefaciliteerd.

ANTWOORD
In het verkeersplan wordt een weg opengesteld met als belangrijk doel het evenwichtiger (eerlijker) verdelen van het verkeer door Diemen Zuid. Uit de berekeningen blijkt dat dit doel wordt gerealiseerd. In combinatie met andere, deels al gerealiseerde ingrepen elders in het wegennet is er nauwelijks sprake van het stimuleren of extra faciliteren van het autoverkeer.

Wij begrijpen de door u gelegde relatie met autodelen niet. Ten overvloede, autodelen wordt daadwerkelijk gestimuleerd. Sinds 2018 zijn er met name in HollandPark deelauto’s bijgekomen. In overige delen van Diemen zijn reeds behoorlijk wat deelauto’s beschikbaar. Ook de onlangs geïntroduceerde elektrische deelscooters van Felyx dragen bij in het breder maken van de mobiliteitskeuzes. Verder wordt door de aanleg en inrichting van fietspaden en fietsstallingsmogelijkheden het gebruik van de fiets in heel Diemen gestimuleerd.

Mede dankzij deze maatregelen is het autobezit in Diemen met 339 auto’s per 1.000 inwoners laag. Dat is ruim 25% minder dan gemiddeld in Nederland.

STELLING/VRAAG 2

– op pagina 4: Met de bouw van Holland Park en Diemer Campus zal het aantal fietsers, voetgangers en auto’s van en naar Diemen Centrum toenemen. Wij willen met de bewoners een plan maken voor een nieuwe verkeersontwikkeling in Diemen Zuid.”
Dit verkeersplan is niet tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners maar wordt de bewoners in de omgeving van de busbaan opgelegd.

ANTWOORD.
Het wel of niet aanpassen van de verkeerstructuur waaronder het openstellen van de busbaan is een besluit dat een groot deel van Diemen aangaat. Daarmee overstijgt dit het belang van de direct omwonenden. Dat betekent dat de belangen van de omwonenden zorgvuldig moeten worden meegewogen in relatie tot de andere belangen.

Voor wat betreft de inpassing van de nieuwe structuur zijn de belangen van omwonenden meer doorslaggevend dan de belangen van andere bewoners van Diemen. Voor de inpassing wordt een uitgebreid participatieproces doorlopen. Dan gaat het onder andere over groen, bomen, klimaat adaptatie, water en de plek en inrichting van oversteekplaatsen.

STELLING/VRAAG 3
De zorgen, suggesties en aantoonbare risico’s worden van tafel geveegd. De buurtgroep VerkeerDdoorDiemenZuid heeft door de Nederlandse Stichting Geluidshinder een onafhankelijke geluidsrapportage op laten stellen. Deze heeft beduidend andere uitkomsten dan de akoestische rapporten van de gemeente en toont aan dat er grote nadelige gevolgen voor de bewoners zullen ontstaan.

ANTWOORD
Dat zorgen en aantoonbare risico’s van tafel worden geveegd is aantoonbaar onjuist. Alle aspecten op het gebied van veiligheid, milieu zijn in de onderzoeken meegenomen en afgewogen. Ook de door bewoners aangedragen suggesties zijn in de onderzoeken aan de orde geweest. Het op uw verzoek door de Stichting Geluidshinder opgestelde rapport is door de gemeente in samenwerking met de omgevingsdienst beoordeeld. De aannames en conclusies zijn weerlegd hetgeen in een rapportage is vastgelegd. U bent daar in oktober 2019 van op de hoogte gesteld. Het bevreemdt ons dan ook dat u nog steeds vasthoudt aan de conclusies van het rapport van de Stichting Geluidshinder.

STELLING/VRAAG 4

– op pagina 5: Het verkeer is een van de grootste veiligheidsrisico’s en bron van irritaties. Onveilig en overlast gevend verkeersgedrag moet door de politie zichtbaar worden aangepakt. Overlast gevende en lawaai makende brommers en scooters verdienen hierbij extra aandacht. De gemeente is verplicht te zorgen voor het instellen van 30 km. zones in de woonwijken. De politie heeft hier een belangrijke handhavingstaak. Verkeersonveilige situaties moeten worden verbeterd, vooral in de directe omgeving van de scholen.

A) Het geluid van brommers en scooters is niet meegenomen in de geluidsberekening. B) Politie handhaaft niet op 30 km wegen omdat men ervan uitgaat dat de wegen zo ingericht zijn dat er niet harder dan 30 km kan worden gereden (zelf handhavend).

Het voorlopig ontwerp laat echter zien dat de inrichting het toelaat om harder te rijden. Er zijn elementen in verwerkt die van toepassing zijn op een 50 km weg.

ANTWOORD

De meest significante afwijking van de standaard 30 km inrichting is dat (brom)fietsers een eigen rijbaan hebben. Door andere maatregelen zoals plateaus, bushaltes op de rijbaan en de wegbreedte is er per saldo sprake van een 30 km inrichting.

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de in Nederland geldende maatstaven. Daar zitten bromfietsen en scooters niet als aparte bron in. De nieuwe verkeerstructuur zal overigens niet leiden tot een intensivering van scooters en brommers ten opzichte van de huidige situatie. Overigens laten de uitgevoerde geluidsberekeningen zien dat er geen overschrijdingen van de geldende normen zijn.

STELLING/VRAAG 5
– op pagina 6: Wonen in Diemen is voor velen aantrekkelijk, maar er zijn ook een paar minpunten zoals de slechte luchtkwaliteit, het omgevingslawaai (waaronder ook Schiphol) en de fileproblematiek. Daarom wil de PvdA bij de minister bepleiten dat er een maximumsnelheid van 80 km. Op de snelwegen in en om Diemen wordt ingevoerd. In de spitsuren is er veel sluipverkeer in Diemen. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor het terugdringen van het autoverkeer.

A) Het verkeersplan gaat voor nog meer geluidsoverlast en achteruitgang van de luchtkwaliteit zorgen.
B) Het sluipverkeer krijgt er een extra optie bij. C) Door de busbaan open te stellen voor alle verkeer heeft het GVB in een rapport in samenwerking met VRA vastgesteld dat dit vertraging oplevert. Dat is geen verbetering voor het Openbaar Vervoer.

Een van de argumenten in het verkeersplan is dat het een verbetering voor het OV is, dat is onjuist..

Door de afname in betrouwbaarheid van de dienstregeling zal ook meer hersteltijd in de dienstregeling opgenomen moeten worden. Hierdoor wordt extra inzet van materieel en personeel nodig, wat neerkomt op een structurele kostenverhoging van grofweg € 150.000, – per jaar.

ANTWOORD

Het verkeersplan leidt tot een andere geluidbelasting in de wijk. Hierdoor zullen in vergelijking met handhaving van de huidige situatie, sommige woningen meer geluid ervaren en andere minder.

Het verkeersplan leidt volgens het rapport Luchtkwaliteit van TAUW niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit in Diemen zuid.

De laatste jaren zijn er stevige wijzingen in het wegenstelsel in en rondom Diemen uitgevoerd. Die wijzigingen hebben er toe geleid dat het veel aantrekkelijker is geworden de hoofdwegen te gebruiken dan de wegen in Diemen Zuid. Het gaat dan o.a. over;

· De doorstroming op de Gaasperdammerweg, de A10, A9 en is aanzienlijk verbeterd.
· De doorstroming op de Daalwijkdreef en de provinciale weg.
· De ontsluiting vanuit Bergwijkpark west richting Daalwijkdreef is verbeterd als gevolg van verkeerslichten.
· Het rijden via de Bergwijkdreef door Bergwijkpark oost is ontmoedigd door de verlegging van de weg, waarmee vier haakse bochten zijn toegevoegd en het plaatsen van verkeerslichten.
· Het verkeer over de Muiderstraatweg is ontmoedigd door het instellen van 50 km op het hele traject, herinrichting van de weg het aanleggen van een rotonde en het toevoegen van 2 kruisingen met verkeerslichten.

Zoals ook uit het rapport van TAUW blijkt leidt het nieuwe verkeersplan nagenoeg niet tot extra verkeer.

Het door u aangehaalde rapport van het GVB is zoals u weet in januari 2019 door het GVB ingetrokken. In een gesprek heeft het GVB ingestemd met het verkeersplan en worden er geen extra kosten verwacht.

Wij hebben in het verkeersplan nergens kunnen vinden dat er gesteld wordt dat het verkeersplan een verbetering voor het OV is.

STELLING/VRAAG 6
– op pagina 12: De gemeente moet zich meer vraaggericht, flexibel en dienstbaar opstellen, maar dit kan niet zonder een brede en actieve betrokkenheid van de inwoners zelf. De PvdA wil de gezamenlijke verantwoordelijkheid verder stimuleren door de inwoners van wijken meer zeggenschap te geven over de inrichting en onderhoud van de eigen woonomgeving.

Bij de start van het proces is het juist nodig om meer zeggenschap te krijgen. Voordat variant keuzes worden uitgewerkt dient consensus met de omgeving over de variant te worden behaald.

ANTWOORD
Wij verwijzen graag naar het antwoord op vraag 2.

STELLING/VRAAG 7
Naast bovengenoemde reacties op uw partijprogramma attenderen wij u er op dat de voorgestelde projectkosten worden geschat op € 2.000.000,-. In dit bedrag zijn de planschade en de jaarlijkse GVB-kosten niet meegenomen. In het Voorontwerp wordt aangenomen dat wegdelen in Diemen Zuid een puinfundering hebben die verdacht zijn op het bevatten van asbest. Ook elders in Diemen zijn tijdens bodemonderzoek concentraties vervuilde grond aangetroffen. De eventuele meerkosten, voor het verwijderen van vervuilde grond, zijn niet in de projectkosten opgenomen.

ANTWOORD
Wij zijn ons er van bewust dat de € 2.000.000,-. een inschatting van enkele jaren terug behelst. Zoals het College aangeeft zullen de projectkosten pas definitief kunnen worden bepaald als het gehele plan inclusief de inpassingsmaatregelen zijn vastgesteld. De Raad zal daar op dat moment over besluiten. De jaarlijkse GVB kosten zijn zoals reeds eerder aangegeven niet aan de orde.

STELLING/VRAAG 8
Mogen wij ervan uit gaan dat – met inachtneming van uw programma – de PvdA het plan gaat afkeuren?

Zoals hierboven uiteengezet, zien we geen reden om het plan af te keuren. Wel moet er de komende periode aandacht zijn voor een juiste inpassing van de nieuwe structuur. We vertrouwen daarbij op de constructieve inbreng van de bewoners van Diemen Zuid.

Namens de fractie van de PvdA Diemen
Nico Portegijs, fractievoorzitter