8. Diemen en de financiën

Over financiën en draagkracht

Met de PvdA in het bestuur zijn de gemeente-financiën, ondanks de crisis, prima op orde gebracht. Dat betekent dat er nu in zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting niet alleen ruimte is om het huidige voorzieningen niveau te handhaven, maar dat er ook mogelijkheden zijn extra impulsen te geven aan de Diemense samenleving.

Voor de PvdA staat centraal dat iedere inwoner gebruik kan blijven maken van algemene voorzieningen. Dit geldt voor het deelnemen aan sport en verenigingen. Dat gaat zeker op voor het beroep op welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Dit kan betekenen dat voor mensen met een laag inkomen vormen van een tegemoetkoming in kosten nodig zijn.

De PvdA vindt een goed voorzieningenniveau voor haar inwoners erg belangrijk.

We durven hiervoor een prijs te vragen, maar dat doen we in het besef dat de huur- en woonlasten in Diemen al hoog zijn. Een voortdurende kosten-batenafweging is en blijft noodzakelijk. De inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente zorgvuldige beslissingen neemt over de uitvoering van noodzakelijke taken en dat de rekening niet automatisch aan de inwoner wordt gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben we de afvalstoffenheffing kunnen verlagen, is de hondenbelasting afgeschaft, zijn de rioollasten hetzelfde gebleven en is de OZB alleen met de inflatie verhoogd. Voor de komende periode willen wij de lokale lasten voor inwoners en bedrijven op hetzelfde niveau houden.

Bouwprojecten als de Sniep en Bergwijkpark zorgen dat het inwonertal en daarmee de inkomsten toenemen. Het is echter wel nodig dat in Diemen met een beperkte groei van de gemeentelijke organisatie meer bewoners kunnen worden bediend. Doelmatiger en slimmer werken is nodig. De PvdA zet zich in voor deze efficiencyverbetering.  Waar mogelijk dient de gemeente andere inkomsten te verwerven. De PvdA denkt dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van reclamemasten langs de hoofdwegen en meer sponsoring op evenementen en activiteiten.

In de komende periode trekken wij in de begroting extra geld uit voor goedkope woningen, duurzaamheid, groen, activiteiten voor jongeren en ouderen

In de investeringsbegroting reserveren we gelden voor de bouw van een extra sporthal, de renovatie van het Duran-zwembad, de bouw van een middelbare school, een basisschool bij HollandPark en accommodatie voor een Diemense hockeyclub.

De PvdA kiest voor het versterken van de voorzieningen en een Diemense samenleving waar ontmoeten en verbinden centraal staat. Kortom voor een prettig Diemen voor iedereen.