7. Dienstbaar Diemen

Over bestuur, zelfstandigheid en dienstverlening

Met ruim 28.000 inwoners is Diemen een kleine gemeente. Dat is soms lastig, maar biedt ook mogelijkheden. Door de beperkte schaal kan samenwerking binnen de gemeente beter verlopen en zijn ambtenaren, bestuurders en raadsleden goed op de hoogte van de problemen en de mogelijkheden. De PvdA legt daarom de lat voor dienstverlening hoog. De gemeente Diemen moet en kan op dit gebied uitmuntend zijn en bedrijven en inwoners ook helpen hun vragen en problemen op te lossen.

Inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen moeten door de gemeente vlot, professioneel en deskundig tegemoet worden getreden. Maatstaf is de tevredenheid van de burger over de geboden dienstverlening. Die tevredenheid moet periodiek worden getoetst. De website www.waarstaatjegemeente.nl is hierbij een goed hulpmiddel.

Samenwerken in de regio

De PvdA-Diemen gelooft in de kracht van een kleine gemeente en wil dat Diemen zelfstandig blijft. Samenwerking met omliggende gemeenten is voor Diemen wel essentieel. Daarbij gaat het niet alleen om de belangen van Diemen veilig te stellen, maar Diemen draagt ook medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de regio. Diemen kan en moet meer gebruikmaken van de deskundigheid en voorzieningen elders en initiatieven nemen om taken samen met andere gemeenten op te pakken. Op economisch en sociaal terrein is met samenwerking veel winst te behalen, niet alleen in financiƫle zin, maar zeer zeker in de kwaliteit van de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Dit is belangrijker nu de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden heeft op het gebied van zorg, welzijn, werk en sociale zekerheid.

Relatie met de inwoners

De gemeente moet zich meer vraaggericht, flexibel en dienstbaar opstellen, maar dit kan niet zonder een brede en actieve betrokkenheid van de inwoners zelf. De PvdA wil de gezamenlijke verantwoordelijkheid verder stimuleren door de inwoners van wijken meer zeggenschap te geven over de inrichting en onderhoud van de eigen woonomgeving. Dat is de afgelopen jaren versterkt, maar het kan nog beter. Daarbij realiseren wij ons dat de bewoners soms ook tegengestelde belangen en opvattingen hebben. Het is aan de gemeenteraad om die belangen af te wegen en besluiten te nemen. De inwoners van Diemen zijn ook de ogen en oren van de gemeente. De telefonische servicelijn openbare ruimte is er voor het melden van gebreken en overlast in de openbare ruimte. Inwoners kunnen met het melden hiervan bijdragen aan de leefbaarheid. De afhandeling van die klachten loopt goed. De PvdA wil dat nog meer inwoners de servicelijn kennen. Om het melden van klachten te stimuleren wil de PvdA dat bellers op de hoogte worden gesteld over de afhandeling van hun meldingen.

Dienstverlening en informatie

De gemeente heeft een eigen en bijzondere verantwoordelijkheid om haar inwoners te voorzien van informatie en het in standhouden van een goede dienstverlening, ook al wordt deze uitgevoerd door andere organisaties.

De gemeentelijke website speelt in de communicatie en dienstverlening een belangrijke rol. In de afgelopen periode is de website verbeterd en er is meer informatie toegevoegd. Ook kunnen steeds meer gemeentelijke diensten via de website worden afgenomen. In de komende periode wil de PvdA de informatie en dienstverlening via internet verder verbeteren en uitbreiden. Daarnaast blijven de wekelijkse advertenties in het Diemer Nieuws en het gemeentelijke informatieblad Diemen Info belangrijke informatiebronnen, zeker ook voor de groep die geen internet heeft.

Om de dienstbaarheid te vergroten wil de PvdA-Diemen

  • Toegankelijke en objectieve informatie over het onderwijs, de veiligheid, de zorgvoorzieningen, de grote projecten in de Gemeente en de financiĆ«le regelingen.
  • Melders van klachten en overlast op de hoogte stellen van de afhandeling van hun melding.
  • Bewoners beter betrekken bij de inrichting en veiligheid van hun wijk.
  • De dienstverlening via internet verbeteren