6. Werk en inkomen in Diemen

Over werk en economie

In 2010 is de wet bundeling uitkeringen en inkomens voorziening gemeenten (BUIG) van kracht geworden

De gemeente heeft met de wet BUIG meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden op het gebied van arbeids participatie. In de afgelopen raadsperiode heeft dat tot successen geleid en is het aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering sterk verminderd. Meer inspanningen om mensen aan het werk te krijgen zijn nodig. Werk voor wie kan werken, een inkomensgarantie plus activering voor wie nog geen werk heeft. Het hebben van werk is wezenlijk voor het individuele welzijn van mensen. Werk, ook vrijwilligerswerk, draagt bij aan het besef dat je belangrijk bent voor de samenleving en voor elkaar. De PvdA kiest er voor om, als werk niet direct beschikbaar is, de kansen van mensen te verbeteren. Scholing en werkervaring zijn hierbij essentieel. Met de Diemense werkgevers en organisaties zullen betere afspraken worden gemaakt over de bekostiging van leer-, werk- en stageplaatsen, zodat meer mensen kans krijgen om aan de slag te komen. Ook moet meer worden samengewerkt met de gemeenten in de regio. De PvdA kiest zoveel mogelijk voor maatwerk; dat is zeker in een kleine gemeente mogelijk. Wel vragen wij van mensen die gebruik maken van de bijstand een actieve inzet om te participeren in de samenleving.. Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, zal de gemeente daarbij helpen.

Ook is het belangrijk dat mensen zelf een bedrijfje kunnen beginnen. De PvdA wil deze ondernemers steunen met een starterskrediet, microkredieten en steun bij het opzetten van een bedrijf en een aanvullende uitkering.

Armoedebeleid

Het inkomen van een forse groep inwoners is langdurig zo laag dat zij in de problemen komen, en in een sociaal isolement raken, met schulden en soms ontruiming van een woning tot gevolg. De voedselbank, woningcorporaties en maatschappelijk werk kunnen de gemeente helpen dit tijdig te signaleren. De PvdA streeft naar uiterst korte wachttermijnen voor schuldhulpverlening.

Binnen de mogelijkheden van de wet BUIG kiest de PvdA voor een robuust stelsel van ondersteuning. Ook hier is maatwerk belangrijk. Het bestaande beleid met schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en budgetcursussen zal worden voortgezet. De afgelopen jaren is het armoedebeleid verruimd. De PvdA had en heeft hierbij de grootste aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. De PvdA blijft investeren in hun participatie in onderwijs en sport. De faciliteiten die we hiervoor hebben gemaakt zoals bijdragen in een pc voor brugklassers, contributie voor verenigingen en sportkleding willen wij zonder meer handhaven. De stadspas moet beschikbaar blijven voor mensen met een minimuminkomen.

De PvdA wil de mogelijkheid voor de minimuminkomens om deel te nemen aan een collectieve ziekteverzekering handhaven. Het verzekeren van het eigen risico vormt wat de PvdA betreft hierbij een onlosmakelijk onderdeel.

Ondernemen

Het is van groot belang dat Diemen de ruimte biedt aan ondernemers. De Diemense ondernemers zijn tevreden met het vestigingsklimaat in Diemen en de goede en adequate contacten met het gemeentebestuur. De PvdA wil in de komende periode blijven investeren in het ondernemersklimaat. Economische bedrijvigheid is een belangrijke motor, ook voor de werkgelegenheid van Diemenaren. De gemeente moet hierbij voorrang geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: gemeente en bedrijven kunnen meer samenwerken. De bestaande bedrijvenparken en industrieterreinen moeten aantrekkelijk blijven voor vestiging. Van zowel bedrijven als van de gemeente mag daarbij worden verwacht dat zij hierin investeren.

Voor werk en inkomen in Diemen wil de PvdA-Diemen

  • Een inventieve uitvoering van de wet BUIG, met extra positieve prikkels voor werkgevers en werkzoekenden. Samenwerken met gemeenten in de regio.
  • Een aanspreekpunt voor het bedrijfsleven om de vestiging van bedrijven te ondersteunen en de samenwerking te verbeteren.
  • Extra
  • Schuldhulpverlening nog meer preventief inzetten.