5. Diemen voor iedereen

Over sport cultuur en welzijn

De PvdA-Diemen vindt dat een gemeenschap alleen goed kan functioneren als mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten. De Diemense cultuur- en sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke rol.

Diemen kent een verheugend aantal goed functionerende verenigingen waarvan veel inwoners gebruikmaken. Het is belangrijk dat verenigingen kunnen blijven beschikken over voldoende gebruiksruimten en accommodaties tegen een redelijke prijs.

De gemeente moet naar vermogen hierin blijven voorzien. Van de leden en inwoners zelf verwachten wij hun inzet om de verenigingen te laten functioneren. Dit blijkt soms moeilijk door een tekort aan vrijwilligers. Tevens hebben verenigingen te maken met ingewikkelde regelgeving. De gemeente ondersteunt actief de Diemense verenigingen. Mensen en organisaties in Diemen zetten zich vaak in voor projecten in de derde wereld. De PvdA vindt deze projecten belangrijk, ook omdat ze bijdragen aan het bewustzijn over armoede in de wereld. De bestaande regelingen om het met deze acties opgehaalde geld te verdubbelen, willen wij voortzetten.

Sociale samenhang voor jong en oud

De PvdA wil dat iedereen betrokken is bij de samenleving. Sociaal isolement moet worden tegengegaan. Dit geldt in het bijzonder voor senioren. Gerichte activiteiten om dit te voorkomen, zoals het huisbezoek aan 75-plussers, en andere activiteiten gericht op ouderen willen wij ondersteunen. Als gevolg van het Rijksbeleid zullen ouderen, ook de minder zelfredzamen, langer zelfstandig blijven wonen. Dit vergt nog meer inspanningen om sociaal isolement onder ouderen te voorkomen. Het Huis van de Buurt in Diemen Zuid is hiervoor een goed functionerend centrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en o.a. cursussen kunnen volgen. In Diemen Noord is daar een start mee gemaakt. De PvdA wil ook in Diemen Centrum een Huis van de Buurt. Overigens  richt Het Huis van de Buurt zich niet alleen op ouderen en is iedereen daar welkom. De PvdA wil daar extra geld voor uittrekken. Ook het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen levert een bijdrage aan het voorkomen van sociaal isolement. De Diemense ouderenorganisaties hebben een belangrijke rol bij het welzijn van ouderen. De PvdA wil deze organisaties actief betrekken bij de verdere ontwikkeling van het welzijnsbeleid voor senioren. Ook op straat moeten ouderen zich prettig kunnen voelen. Dat betekent aandacht voor zitgelegenheden, toegankelijkheid voor rollators, rolstoelen, scootmobielen en goed toegankelijke openbaarvervoer haltes. De PvdA is kritisch op het functioneren van de service-taxi. Wij vinden dat dat beter kan en moet.

De PvdA-Diemen wil jaarlijks geld beschikbaar stellen aan jongeren die initiatieven nemen met een positief effect op de jeugd. Ook willen wij initiatieven ondersteunen van inwoners die in buurten actief zijn om daar de leefbaarheid en de sociale samenhang te bevorderen.

De moderne jeugd zoekt steeds meer een eigen weg. Een jongerencentrum past hierin niet meer. Goede sportvoorzieningen en ontmoetingsruimten in de wijken zijn veel belangrijker voor de vrije tijd besteding van jongeren. Jongeren hebben ook het recht op ruimte voor zichzelf, zonder dat zij anderen daardoor tot last zijn. De PvdA maakt zich dan ook sterk voor voorzieningen voor de oudere jeugd en wil investeren in o.m. Cruijff-courts, trapveldjes en skatebanen en de sportvoorzieningen. In de buurthuizen en de Omval moet plek zijn voor jongeren om zelf activiteiten te organiseren.

Sportvoorzieningen

Diemen mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal sportvoorzieningen. Tal van sporten kunnen worden bedreven in onze twee sporthallen, de blaashal, het zwembad en op de sportvelden. Ook bieden de groene gebieden bij Diemen volop gelegenheid voor recreatief gebruik. De PvdA is er van overtuigd dat de sportverenigingen een belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van de Diemense gemeenschap. De PvdA wil de sportorganisaties in onze gemeente stimuleren om nog meer Diemenaren actief bij het sporten te betrekken. Waar nodig investeert de gemeente samen met de sportorganisaties in uitbreiding en verbetering van sportvoorzieningen. Hockey is een snel groeiende sport, met als gevolg lange wachtlijsten bij de verenigingen. De PvdA wil daarom dat er ook in Diemen een hockey club komt. De PvdA wil dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in een extra sporthal en de renovatie van het zwembad.

Cultuur

De PvdA vindt het belangrijk dat Diemen beschikt over eigen accommodaties voor kunst- en cultuuruitingen. Met De Omval beschikken we over een prima gebouw, waar Stichting De Omval jaarlijks een aantrekkelijk programma kan uitvoeren. Ook de inmiddels traditionele exposities in het gemeentehuis en de periodieke kunstroute Diemen zijn belangrijke elementen in het cultuurbeleid. De PvdA wil, net zoals nu al bij sport bestaat, een overleg platform voor de Diemense culturele organisaties. Dit platform heeft niet alleen tot doel de samenwerking te verbeteren, maar ook om de gemeente te adviseren bij het cultuurbeleid.

De PvdA vindt het belangrijk dat de verenigingen tegen billijke tarieven ruimtes kunnen blijven huren in De Omval. De PvdA wil dat er in de gemeente op meer plekken uitingen van beeldende kunst komen. Dat komt de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in onze wijken ten goede.

Historie

De PvdA-Diemen wil dat de geschiedschrijving over Diemen wordt voortgezet.

Historisch onderzoek, bijv. onder de grond, moet worden gestimuleerd. Met bovengrondse historische en/of karakteristieke bebouwing dient zorgvuldig te worden omgegaan.

Over welzijn en gezondheid

Voor de PvdA staat centraal dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen, dat betekent dat belemmeringen moeten worden opgeruimd en dat goede ondersteuning moet worden geleverd voor wie dat nodig heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal regelingen op het brede terrein van zorg en welzijn. De PvdA is voorstander van één aanspreekpunt, één loket zoals dat in de “Brede Hoed” is gerealiseerd. De komende periode moet dat worden uitgebouwd en de regiefunctie van de gemeente worden versterkt.  Het zorgaanbod voor de inwoners moet optimaal vraaggericht en snel beschikbaar zijn. Hierbij houdt Diemen rekening met de financiële draagkracht. De PvdA-Diemen vindt het belangrijk dat méér kleinschalige zorgaanbieders in Diemen kunnen werken.

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol bij zorg en welzijn. Dat is vaak een zware belasting. De gemeente zal mantelzorgers actief ondersteunen, met hulp, advies en soms het werk overnemen zodat de mantelzorger even tijd voor zich zelf heeft.

Gebleken is dat veel ouderen in woningen wonen zonder aanpassingen die voor hen wel nodig zijn. Het is belangrijk dat goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, zodat de bewoner op een goede manier binnenshuis kan blijven functioneren.

De PvdA vindt dat het Ouder Kind Centrum een belangrijke ondersteuning moet bieden aan alle ouders die advies willen op het gebied van groei en opvoeding. Er zijn gezinnen waar grote problemen bestaan, vaak met diverse oorzaken (multiproblem-gezinnen). In deze situatie moet extra gezinsbegeleiding worden geboden om ouders en kinderen weer op de rails te krijgen.

Er is meer (preventieve) aandacht nodig voor de zogenaamde zorgmijders: mensen die te laat een beroep doen op hulp en voorzieningen. Daar kan het netwerk van scholen, artsen en andere hulpverleners aan bijdragen. De gemeente zorgt voor goede en vindbare voorlichting.

Culturele diversiteit en antidiscriminatie

De PvdA wil dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert. Inwoners moeten er vanuit kunnen gaan dat zij door de gemeente worden gesteund als zich problemen voordoen die te maken hebben met uitsluiting, bejegening en geweld op grond van etniciteit, geloof, leeftijd, sekse of geaardheid.

Om het welzijn te verbeteren wil de PvdA-Diemen

  • Participatie en integratie bevorderen, sociaal isolement tegengaan.
  • Initiatieven van jongeren en wijkbewoners steunen.
  • Uitbreiden van het “huis van de buurt”
  • Samenwerking van de gemeente met verenigingen versterken en het actief steunen van de Diemense verenigingen.
  • Vraaggericht en snel beschikbare hulp bieden, rekening houdend met de financiële draaglast van de zorgbehoevende.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren en ondersteunen.
  • Een actief antidiscriminatiebeleid hanteren.
  • Het oprichten van overleg platform voor cultuur.
  • Accommodatie voor een Diemense hockeyclub
  • Een extra sporthal en de renovatie van het Duran-zwembad