4. Lerend Diemen

Over onderwijs en kinderopvang

Goed onderwijs is voor iedereen de basis om later in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Scholen hebben betekenis voor de buurt en de buurt heeft betekenis voor de school. Daarom moet worden bevorderd dat kinderen zo veel als mogelijk in hun buurt naar school gaan. In HollandPark zal een nieuwe basisschool worden gebouwd. Zowel “voorschools” als “naschools” dient er gelegenheid te zijn om extra invulling te geven aan uiteenlopende dingen als leesbevordering en deelname aan het sportieve en culturele verenigingsleven. Daarbij is het zeer gewenst om de betrokkenheid van ouders te versterken. Langs die lijnen moet de Brede School zich in Diemen ontwikkelen.

De PvdA is er groot voorstander van dat de komende jaren alle Diemense scholen zich verder ontwikkelen volgens het concept van de Brede School. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Diemen gebruik maakt van de landelijke regeling voor buurtsportcoaches. Deze functionarissen kunnen samen met scholen en organisaties zorgen dat cultuur, sport en beweging onderdeel van de naschoolse opvang zijn.

Goede voorzieningen

Stimulerend en inspirerend onderwijs wordt makkelijker als de schoolgebouwen tip-top in orde zijn en voorzien zijn van de noodzakelijke faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen. Aan de nieuwbouw van de scholen op de Sniep en HollandPark stellen wij hoge eisen. De PvdA wil extra aandacht voor het binnenklimaat van de scholen. Extra investeringen in luchtbehandeling en klimaatbeheersing zijn noodzakelijk. De Openbare Bibliotheek zien wij als een basisvoorziening. Alle inwoners moeten toegang kunnen hebben tot het aanbod van informatie, cultuur en educatie. De bibliotheek moet ook een plek zijn waar kinderen rustig kunnen leren.

Het aantal kinderen in Diemen en in de regio neemt toe. Het aanbod van middelbaar onderwijs zal daarom moeten groeien. De PvdA wil een middelbare school in Diemen. Dat moet dan wel een brede scholengemeenschap zijn, vanaf het nivo VMBO

Aandacht voor achterstand

Achterstandskinderen hebben extra steun nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen die zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het buitenland. Huiswerkbegeleiding en projecten als “school is cool” zijn daarom belangrijk. Daarnaast zijn kleine klassen essentieel voor de leerontwikkeling van de kinderen. Veel klassen in het basisonderwijs zijn nog steeds te groot. In verkleining moet extra worden geïnvesteerd. De gemeente zorgt met goede schoolgebouwen dat het Diemense basisonderwijs deze taken goed aankan.

Aandacht voor de toekomst

Binnen het (basis)onderwijs behoort er naast de bestaande leervakken extra aandacht te komen voor het bevorderen van sociale integratie. Opvoeding in “burgerschap” en het kennen van verschillende culturele achtergronden staan daarbij centraal. Het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten is cruciaal voor de toekomst van kinderen. De Diemense leerplichtambtenaren vervullen een actieve rol bij het bestrijden van schoolverzuim. Niet alleen voor de kinderen op de Diemense basisscholen maar ook voor de kinderen in het middelbaar onderwijs. De samenwerking met de omliggende gemeenten zal op dit punt beter moeten.

Aandacht voor volwassenen

Leren doe je je leven lang. Volwasseneneducatie is belangrijk. Nieuwkomers in Diemen zullen zo snel mogelijk onze taal moeten leren. Maar ook allerlei cursussen voor ouderen zijn belangrijk om mensen bij de tijd te houden. De PvdA heeft buitengewoon veel waardering voor de rol die de Diemense  ouderenorganisaties hierbij vervullen. De PvdA wil dat de gemeente zich actief inzet om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen.

Kinderopvang

Inmiddels zijn er in Diemen voldoende kinderdagverblijven. Ook de voor- en naschoolse opvang is verbeterd.

De PvdA wil dat de opvang van kinderen buiten de reguliere schooltijden goed kan worden uitgevoerd. Kinderen verdienen goede begeleiding en opvang door mensen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. De PvdA vindt het van belang dat er een ruim aanbod is van naschoolse activiteiten. De muziekschool en sportorganisaties kunnen in dit verband een belangrijke rol spelen.

Om het onderwijs te verbeteren wil de PvdA-Diemen

  • Versterken van de samenwerking tussen scholen, kinderopvang, sportverenigingen en de muziekschool.
  • Vroegtijdig schoolverlaten tegengaan.
  • Zorgdragen voor middelen die nodig zijn om volwassenen te laten deelnemen aan taalonderwijs en sociale integratie.
  • Goede klimaat- en luchtinstallatie in alle schoolgebouwen.
  • Met behulp van de combifunctionarissen zorgen voor een goede samenwerking tussen scholen, naschools opvang en de sportverenigingen.
  • Een middelbare school met een breed aanbod.