3. Veilig Diemen

Veiligheid is onmisbaar voor het welbevinden van mensen. De criminaliteitcijfers laten zien dat de laatste jaren de veiligheid in Diemen is verbeterd, maar het moet nog beter. Het terugdringen van verschillende vormen van criminaliteit en overlast vraagt om een aanpak waar gemeente, politie en ook het bedrijfsleven en betrokken inwoners nauw met elkaar samenwerken. Daartoe zijn gezamenlijke afspraken nodig. Van de politie verwachten wij dat zij maatwerk verricht binnen de gemeente Diemen. De wijkagenten moeten hier een actieve en zichtbare rol in vervullen. De PvdA wil dat HollandPark een eigen wijkagent krijgt. Bijzondere aandacht blijft nodig voor jongeren die overlast veroorzaken of zich crimineel gedragen. De gemeente heeft een expliciete taak om de overlast te beperken.

De buurtcoaches vervullen hierbij een belangrijke rol. Probleemjongeren moeten worden aangepakt. In samenwerking met de politie en het openbaar ministerie worden specifieke trajecten aangeboden. Voorkomen is beter dan genezen !

Aantrekkelijke, goed ingerichte, schone, en onderhouden straten, pleinen, plantsoenen en kinderspeelplaatsen zijn niet alleen mooi maar ook voor de veiligheidsbeleving van belang. Rommel op straat lokt slecht gedrag uit en een aantrekkelijke woonomgeving stimuleert goed gedrag. Bovendien ergeren veel mensen zich aan vuil en rommel op straat. De PvdA zet zich uitdrukkelijk in voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat betekent wat ons betreft niet alleen investeren in de kwaliteit maar ook het strenger aanpakken van die mensen die er op straat een zooitje van maken. De gemeenteraad zal jaarlijks de prioriteiten in opsporing en handhaving vaststellen. De PvdA vindt dat de mening van bewoners en buurtpanels hierbij betrokken moet worden. De PvdA Diemen vindt dat de mogelijkheden voor lokale aansturing van de politie moeten worden vergroot.

Verkeersveiligheid

Het verkeer is een van de grootste veiligheidsrisico’s en bron van irritaties. Onveilig en overlastgevend verkeersgedrag moet door de politie zichtbaar worden aangepakt. Overlastgevende en lawaaimakende brommers en scooters verdienen hierbij extra aandacht. De gemeente is verplicht te zorgen voor het instellen van 30 km.-zones in de woonwijken. De politie heeft hier een belangrijke handhavingstaak.

Verkeersonveilige situaties moeten worden verbeterd, vooral in de directe omgeving van de scholen. Ouders worden gestimuleerd hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen.

De spoorwegovergang in Diemen Centrum wordt steeds drukker. Op aandringen van onze wethouder, werd het derde goederenspoor eind 2013 door Prorail afgesloten. De overgang is daarmee een stuk smaller. Dat komt de veiligheid ten goede. In 2016 is met het Rijk, Prorail en de vervoersregio afgesproken dat  er een spooronderdoorgang komt. In 2022 komt er een eind aan de ergernis van wachten en de soms gevaarlijke situatie. De PvdA wil dat het project afgemaakt wordt met een nieuwe, mooie en veilige inrichting van de stationsomgeving.

Bestuurlijke handhaving

Handhaven van regelgeving is belangrijk voor het vertrouwen van burgers in hun gemeentebestuur. Burgers en bedrijven die zich wel aan de regels houden, dienen niet gedupeerd te worden door een haperende handhaving. Naast de politie heeft de gemeente een handhavende taak. De PvdA wil dat de gemeentelijke toezichthouders nog meer optreden tegen die bedrijven en mensen die de gemeentelijke regels overtreden. Wat de PvdA betreft gaat het dan niet alleen om beboeten, maar zeker ook om het verhalen van schade die wordt aangericht. De PvdA Diemen wil dat er door de Boa’s meer uren aan handhaving op straat worden besteed, Dat kan door de administratieve taken van de handhavers te verminderen en efficiënter te maken. Met de groei van Diemen moet ook het aantal handhavers toenemen.

Verkeer

Wonen in Diemen is voor velen aantrekkelijk, maar er zijn ook een paar minpunten zoals de slechte luchtkwaliteit, het omgevingslawaai (waaronder ook Schiphol) en de fileproblematiek. Daarom wil de PvdA bij de minister bepleiten dat er een maximumsnelheid van 80 km. op de snelwegen in en om Diemen wordt ingevoerd.

In de spitsuren is er veel sluipverkeer in Diemen. Onder andere de Hartveldseweg/Muiderstraatweg, de wegen door het centrum en de Bovenrijkersloot zijn hier gevoelig voor. Verkeersmaatregelen als drempels, 30 kilometer zones en stoplichten moeten Diemen minder aantrekkelijk voor sluipverkeer maken.

Goede en veilige fietspaden en fietsenstallingen moeten ervoor zorgen dat de Diemense inwoners voor hun verplaatsingen in en rondom Diemen steeds meer de fiets in plaats van de auto gaan gebruiken. De fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra, stations en bus en tramhaltes zullen op dat groeiend fietsgebruik moeten worden afgestemd.

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor het terugdringen van het autoverkeer. De PvdA is tevreden met de huidige verbindingen en frequenties van trein, tram en bus. Wij zijn voorstander van het doortrekken van tramlijn 9 via Zuid-Oost naar station Diemen-Zuid. De PvdA is tegen het gebruik van de metro en tramwerkplaats als remise voor andere tramlijnen dan lijn 9.

De PvdA stimuleert het autodelen, naast het huidige aanbod van Greenwheels en Connectcar willen wij ook de elektrische variant Car2Go in Diemen.

Parkeren

Parkeeroverlast van forensen, bezoekers en inwoners van Amsterdam moet worden bestreden. Parkeerregulering blijft ook in de toekomst noodzakelijk. Parkeerregulering heeft tot doel dat er voldoende parkeerplekken zijn voor bewoners, bedrijven en hun bezoekers. De PvdA wil niet dat de gemeente winst maakt op parkeren. Daarom kiest de PvdA-Diemen zoveel mogelijk voor blauwe zones met zo weinig mogelijk kosten voor de bewoners. Waar de parkeerdruk hoog is, zullen de blauwe zones worden uitgebreid. De PvdA wil ook blauwe zones op de parkeerterreinen voor de winkelcentra Diemen Noord en Kruidenhof. De PvdA wil uitbreiding van de blauwe zones ook mogelijk maken wanneer een meerderheid in een buurt voor is. Betaald parkeren blijft beperkt tot de plekken rondom het winkelcentrum en kantoorlocaties. Deze betaalde plekken zorgen ervoor dat mensen die een kort bezoek willen brengen aan het winkelcentrum en kantoren een plek dichtbij kunnen vinden. Dat is goed voor de klanten maar ook voor de winkeliers en bedrijven.

Om de veiligheid te vergroten wil de PvdA-Diemen

  • Jaarlijkse afspraken tussen politie en gemeente over doelen en samenwerking.
  • Handhaving maximumsnelheid in 30 km.- gebieden.
  • Maximum snelheid van 80 km. op de snelwegen invoeren.
  • Betere verkeersveiligheid rond de scholen.
  • Meer toezicht in de openbare ruimte.
  • Veilige fietsroutes en meer fietsenstallingen.
  • Geen winst op parkeren, Tarieven en vergunningen zijn dus slechts kostendekkend.