2. Diemen, een plek om te wonen

Over wonen en ruimtelijke ontwikkeling

De PvdA wil dat in Diemen mensen met verschillende inkomens kunnen wonen. Wij staan voor een goede mix tussen huur- en koopwoningen en tussen dure en goedkope woningen. De laatste jaren zijn vooral koopwoningen en middeldure huurwoningen gebouwd. De PvdA wil samen met de woning-corporaties 1.200 sociale  huurwoningen bouwen. De huidige afspraak met corporaties om geen woningen te verkopen of te liberaliseren willen wij handhaven.

Extra inspanningen zijn nodig om ouderen en lichamelijk gehandicapten goed te laten wonen. Waar nodig worden de woningen aangepast. De PvdA vindt het voor de hand liggend dat de huisvestingsmogelijkheden van deze groep met name rondom voorzieningen als winkels worden verbeterd.

Voor starters is het een groot probleem om in Diemen geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. In de nieuwbouw willen wij extra aandacht voor deze groepen. Dankzij de inzet van de PvdA- Diemen wordt al enige tijd 15 % van de vrijkomende goedkopere woningen exclusief aan Diemense starters verhuurd en is er een koopstimuleringsregeling voor starters. Uiteraard willen wij dat in de komende periode volhouden. Van de vrijkomende sociale huurwoningen wil de PvdA 25 % reserveren voor Diemenaren.

Er is de laatste jaren een actief beleid ontwikkeld om clandestiene bewoning van betaalbare huurwoningen tegen te gaan. In de komende periode willen we de negatieve effecten van Airbnb, onderhuur en overbewoning bestrijden. De woonruimteverordening moet hiervoor worden aangepast

Straten en pleinen, de huiskamers van Diemen

De straten en pleinen zijn de huiskamers van Diemen. Al enkele jaren investeren wij extra in kwaliteit, vormgeving en verblijfsmogelijkheden. De inwoners van Diemen moeten verzekerd zijn van een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Dat betekent dat het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden op orde moet zijn. Het betekent ook dat het huishoudelijk afval en zwerfafval tijdig worden opgehaald.

Speelgelegenheden horen ook bij de openbare huiskamers. De PvdA wil in elke wijk goede en gevarieerde speelgelegenheden

Openbaar groen heeft een grote waarde voor de leefomgeving en dient in de eerste plaats om het wonen in een stedelijke omgeving aantrekkelijk te maken. De PvdA wil daarom blijven investeren in het openbaar groen. PvdA wil aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van het water bij nieuwbouw en herinrichting. Waar mogelijk willen wij natuurvriendelijke oevers waardoor de belevingswaarde van het water wordt vergroot en de kwaliteit van het oppervlakte water verbeterd. Het Diemerbos en de Diem zijn geweldige groengebieden. De PvdA wil de recreatieve functie en de toegankelijkheid van deze gebieden versterken. Onder meer speelweiden, sportmogelijkheden en een speelvijver maken het verblijf in deze gebieden aantrekkelijk. De PvdA Diemen is voorstander van een kleinschalig strandje bij de Diem, natuur is niet alleen om naar te kijken, maar ook om er te recreëren.

Diemen duurzaam

De PvdA wil dat voorzieningen voor windenergie worden gerealiseerd. Aandacht voor landschappelijke inpassing is hierbij van groot belang. Ook de Diemense huishoudens kunnen een bijdrage leveren aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert de toepassing van schone energie als warmtepompen, warmtenetten, warmte koude opslag, zonneboilers en zonnecollectoren en de isolatie van woningen. De PvdA wil hierover ook afspraken maken met de woningverhuurders. De PvdA wil “verloren ruimte”gebruiken om bewoners de mogelijkheid te geven  collectieve zonnepaneelvelden aan te leggen. We denken dan aan de spoordriehoek en de ruimte tussen de A1  en het goederenspoor. Afvalscheiding moet actiever gestimuleerd worden. Aardgasloos wordt zo snel mogelijk standaard bij de nieuwbouw.

De PvdA stimuleert het autodelen, naast het huidige aanbod van Greenwheels en Connectcar willen wij ook de elektrische variant Car2Go in Diemen. Waar mogelijk komen er oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

De PvdA vindt dat de gemeente meer gebruik moet maken van voertuigen die elektrisch of met aardgas worden aangedreven. Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer en leerlingenvervoer is schoon rijden een doorslaggevend beoordelingspunt. Bij alle inkopen van de gemeente wordt aandacht aan duurzaamheid gegeven.

Grote projecten

Op het ex-kantorengebied Bergwijkpark-noord vindt een geweldige metamorfose plaats.  Campus Diemen zuid is volop in bedrijf en op HollandPark zijn al enkele honderden woningen opgeleverd. Nog ruim 2.000 woningen zijn in aanbouw. Ons doel om er een levendig woongebied van te maken ligt goed op koers. Ondertussen wordt de volgende fase gestart. De Campus wordt met nog ruim 600 units uitgebreid. In HollandPark fase 2 worden nog 500 woningen en een basisschool gebouwd. Van die 500 woningen wil de PvdA dat er 200 in de sociale huur komen. In 2022 kan de derde en laatste fase gestart worden. Ook hier vindt de PvdA dat naast koopwoningen er zo’n 500 sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

Op de Sniep zal in 2018 met de laatste bouwblokken worden gestart. In die fase zullen ook 100 goedkopere huurwoningen worden gerealiseerd.

Het gebied Spoorzicht (voormalige sportterrein) is in de loop van de tijd “groen” geworden. Toch is de PvdA-Diemen voorstander van bebouwing van het gebied, als het voor de gemeente rendabel en met maatschappelijk nut is. De PvdA wil een deel van het terrein gebruiken voor sociale woningbouw.

Door de groei ontstaat er op termijn een gebrek aan ruimte voor doorontwikkeling van wonen, sport en voorzieningen. De PvdA wil daarom onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van o.a. de spoordriehoek en de ruimte tussen het bedrijventerrein de Sniep en het Diemerbos.

In 2020 start de bouw van de spooronderdoorgang bij station Diemen. De PvdA wil dat, zodra het werk gereed is, de omgeving van het station opnieuw wordt ingericht met voldoende groen, banken en fietsstalling.

Met de groei van HollandPark en de Campus zal het aantal fietsers, voetgangers en auto’s van en naar Diemen Centrum toenemen. De huidige route via de Bovenrijkersloot is nu al te druk. Wij willen met de bewoners een plan maken voor een nieuwe verkeersafwikkeling in Diemen Zuid: 30 km, veilige kruisingen, sociaal veilige fiets- en looproutes en betere benutting van de Venserbrug.

De werkzaamheden aan de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg (de Oost West as) zijn gestart. De PvdA wil als vervolg op dit werk de verkeersafwikkeling op de bruggen verbeteren.

Om de woonkwaliteit te versterken wil de PvdA-Diemen

  • Extra middelen om in de woonbehoefte te kunnen voorzien van ouderen, gehandicapten en jongeren.
  • 1200 sociale huurwoningen bouwen
  • Afspraken maken met woningcorporaties over het behoud van voldoende sociale huurwoningen
  • Clandestiene bewoning bestrijden en Airbnb beperken
  • 25 % van de sociale huurwoningen toewijzen aan Diemenaren
  • Gericht inwoners bij hun eigen leefomgeving betrekken.
  • Extra investeringen in duurzaamheid
  • Een kleinschalig strandje bij de Diem.