1. Een prettige gemeente

Diemen is een fijne gemeente om te leven en te ondernemen. Een prettige gemeente ontstaat niet vanzelf. Actieve, betrokken bewoners en een stevig gemeentebestuur zijn nodig. De PvdA zorgt met sterke Diemense leden, raadsleden en  wethouder voor dat stevige bestuur met kennis van Diemen en de Diemense inwoners. De PvdA werkt aan een prettige plek voor iedereen.

Met de PvdA in het Diemense gemeentebestuur is veel bereikt; de openbare ruimte wordt steeds mooier, de veiligheid is verbeterd, er zijn veel nieuwe speelplekken, de studentencampus DiemenZuid is gerealiseerd, in HollandPark wordt stevig gebouwd en De Sniep wordt een prachtige woonwijk,

De nieuwe taken op het gebied van  gezondheidszorg, maatschappelijk werk, AWBZ en jeugdzorg zijn goed opgepakt. Het  armoedebeleid is verder uitgebreid. Wij willen dit goede niveau de komende jaren handhaven.

Minstens zo belangrijk is dat de gemeente financiën, ondanks de crisis, prima op orde zijn gebracht. Dat betekent dat er nu in zowel de jaarlijkse begroting als in de investeringsbegroting ruimte is om extra impulsen te geven aan de Diemense samenleving.  De PvdA wil verder, want er is nog veel te doen. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners en Diemense organisaties een prettige plek voor iedereen te realiseren.

Dat veel mensen elkaar kennen en ontmoeten is de kracht van Diemen. De vele bloeiende verenigingen en goede accommodaties voor verenigingen en organisaties dragen hiertoe bij. Ook evenementen als het Diemer Festijn, Het Loswalfestival,  de Kinderzomerspelen en buurtfeesten zorgen voor die ontmoeting. Voor de PvdA-Diemen zijn de straten en pleinen de huiskamer van de gemeenschap. Wij vinden dat belangrijk voor ontmoeting en een sterke veilige gemeenschap. Naast de huidige budgetten wil de PvdA de komende jaren €200.00 extra uittrekken voor het groen. Ook het huis van de buurt draagt bij aan het elkaar kennen en ontmoeten. In de komende periode willen wij € 400.000 extra voor de ontwikkeling van het huis van de buurt. In Diemen zijn weinig activiteiten voor jongeren. De PvdA wil de komende periode € 100.000 extra voor activiteiten voor en door jongeren van 12 tot 18.

De PvdA heeft veel aandacht voor medeburgers die hulp en ondersteuning nodig hebben. In de afgelopen raadsperiode zijn veel voorzieningen verbeterd. De PvdA wil graag verder werken aan betaalbaar wonen, onderwijs, goede ouderenvoorzieningen, gezondheidszorg, een menswaardige inkomensvoorziening voor de medeburgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. De PvdA wil de volgende periode € 800.000 euro extra besteden om de kansen op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen te verbeteren.

De PvdA wil de komende jaren € 1.500.000 extra besteden aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert de toepassing van schone energie als warmtepompen, warmtenetten, warmte koude opslag, zonneboilers en zonnecollectoren en de isolatie van woningen. Samen met de extra gelden van het Rijk kunnen we hier enorme stappen zetten. Afvalscheiding moet actiever gestimuleerd worden. Aardgasloos en energieneutraal wordt zo snel mogelijk standaard bij de nieuwbouw.

De laatste jaren zijn vooral koopwoningen en middeldure huurwoningen gebouwd. De PvdA wil samen met de woningcorporaties 1.200 goedkopere huurwoningen bouwen. De corporaties kunnen en willen nu investeren, en de gemeente kan goedkoop grond ter beschikking stellen. Daarbij geven we extra aandacht voor ouderen, gehandicapten en jongeren, daar trekken we een bedrag van € 1.200.000 voor uit. Ook in de komende periode  willen wij dat de corporaties geen sociale huurwoningen verkopen.

In de investeringsbegroting reserveren we gelden voor de bouw van een extra sporthal, de renovatie van het Duran-zwembad, de bouw van een middelbare school, een basisschool bij HollandPark en accommodatie voor een Diemense hockeyclub.

Een gemeentebestuur dat Diemen tot een plek maakt waar het prettig wonen is voor iedereen. Daar maakt de PvdA zich sterk voor en met uw steun kunnen we dat waarmaken. Hoe we dat willen doen en wat onze speerpunten zijn, leest u in ons verkiezingsprogramma.