26 juni 2017

Op weg naar een nieuw programma

De afgelopen jaren is met de PvdA in het Diemense gemeentebestuur veel bereikt; de openbare ruimte is verbeterd, de studentencampus Diemen-Zuid is gerealiseerd, op de Sniep wordt volop gebouwd en de veiligheid is verbeterd. De nieuwe taken op het gebied van gezondheidszorg, WMO,  maatschappelijk werk, jeugdzorg, thuiszorg zijn goed gestart en ondergebracht in een nieuwe accommodatie de Brede Hoed. De financiële crisis is goed doorstaan, de gemeente financiën zijn goed op orde terwijl de afvalstoffenheffing als enkele jaren wordt verlaagd, de rioollasten gelijk zijn gebleven, de hondenbelasting afgeschaft en de OZB alleen met inflatie verhoogd.

Het armoedebeleid is uitgebreid en er is een betere toeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk. Daarnaast is er nog veel in gang gezet, in HollandPark worden de komende jaren 3.000 woningen opgeleverd, Bij station Diemen Centrum komt een spooronderdoorgang. De Oost-West as wordt geheel vernieuwd op de Sniep en HollandPark worden nieuwe basisscholen gebouwd.

Kortom Diemen en de PvdA Diemen staan niet stil. Ook de komende jaren kunnen er belangrijke stappen worden gezet. Diemen groeit van 28.000 naar 35.000 inwoners. Dat is goed voor de levensvatbaarheid van voorzieningen als winkels, cafés, restaurants, de bibliotheek en het zwembad. Met de groei is er echter nog veel te doen. De PvdA pakt dat graag op, waarbij onze inzet is dat alle bewoners van de groei profiteren. Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Daar gaan wij ons op voorbereiden, met een Diemens verkiezingsprogramma en Diemense Raadsleden en bestuurders.

Voordat wij dat nieuwe programma maken willen wij graag in gesprek met de diemense inwoners en organisaties. Onderdeel van dat gesprek zijn drie discussie avonden waarin wij graag met u in gesprek gaan over de belangrijkste aandachtspunten voor de eerstkomende jaren.

Deze drie avonden hebben elk enkele thema’s deze zijn;

  • Wonen, ruimte en duurzaamheid                            12 juli 20.00 in de Omval
  • Onderwijs, sport, cultuur zorg en inkomen            13 september 20.00 in de Omval
  • Verkeer, veiligheid, overlast en handhaving         27 september 20.00 in de Omval