28 juni 2017

Discussiebijeenkomst 12 juli over wonen, ruimte en duurzaamheid

En wel op woensdag 12 juli om 20.00 uur in de Omval te Diemen.                         

Diemen is een prettige woonplaats, dichtbij Amsterdam. De tweejaarlijkse burgermonitor, onderzoek van de Kamer van Koophandel en Elseviers woonplaatsenonderzoek bevestigen dat. Een prettige gemeente ontstaat niet vanzelf. De gemeente heeft een belangrijke taak bij de aanleg, onderhoud en het beheer

De PvdA wil dat Diemen een plek blijft waar mensen met verschillende inkomens kunnen wonen. Wij staan voor een goede mix tussen huur- en koopwoningen en tussen dure en goedkope woningen. Hat aandeel goedkope woningen blijft achter met de groei. Corporaties hebben door hun financiële situatie niet in nieuwe sociale woningbouw kunnen investeren. Gelukkig is de financiële situatie van de corporaties maar ook van de Gemeente verbeterd. De PvdA vindt het noodzakelijk dat dat die ruimte de eerstkomende jaren wordt gebruikt voor de bouw van 1.000 nieuwe sociale huurwoningen. Op de Sniep wordt daar in 2018 al mee begonnen. De PvdA wil dat de gemeente grote delen van haar eigen grondbezit in Diemen-Zuid, HollandPark en Spoorzicht hiervoor gaat inzetten.

Voor starters is het een groot probleem om in Diemen geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. In de nieuwbouw willen wij extra aandacht voor deze groepen. Dankzij de inzet van de PvdA- Diemen wordt al enige tijd 15 % van de vrijkomende goedkopere woningen exclusief aan Diemense starters verhuurd en is er een koopstimuleringsregeling voor starters. Uiteraard willen wij dat in de komende periode volhouden. De PvdA wil in de nieuwe bestemmingsplannen HollandPark (Bergwijkpark) vastleggen dat kantoren daar alleen maar in woningen mogen worden omgezet als een deel van de woningen langdurig in de middeldure huur prijsklasse komt.

Een goed ingerichte openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid. De inwoners van Diemen moeten verzekerd zijn van een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Dat betekent dat het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden op orde moeten zijn en dat er extra wordt geïnvesteerd in speelgelegenheden, groen en zitgelegenheden.

De komende jaren zal in de hele westerse wereld veel moeten gebeuren op het gebied van duurzaamheid en het afscheid nemen van fossiele brandstoffen.

De PvdA wil dat voorzieningen voor windenergie en velden voor zonne-energie worden gerealiseerd. Aandacht voor landschappelijke inpassing is hierbij van groot belang. Ook de Diemense huishoudens kunnen een bijdrage leveren aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert de toepassing van schone energie als zonneboilers en zonnecollectoren en de isolatie van woningen. De PvdA wil hierover ook afspraken maken met de woningverhuurders. Voor nieuwbouw geldt dat die allen nog maar aardgasloos is. De PvdA wil ruimte maken voor grootschalige aanleg van zonnepaneel velden.

Discussie stellingen:

  • De komende periode moeten er 1.000 sociale huur woningen worden gebouwd.
  • De grotere nieuwbouwprojecten worden niet aangesloten op aardgas en voldoen aan het nul op de meter principe.
  • Er wordt met de regio een nieuw stelsel voor woningtoewijzing vastgesteld waarin meer ruimte voor spoedzoekers wordt gemaakt.
  • Er wordt ruimte gemaakt voor windmolens en grootschalige zonnepaneel velden
  • Er komt een strandje langs de Diem
  • Fietsen, lopen en openbaar vervoer wordt gestimuleerd
  • Afvalscheiding kan en moet veel beter in Diemen