13 september 2017

Discussieavond over veiligheid, verkeer, handhaving en overlast verplaatst naar 4 oktober

En wel op woensdag 4 oktober van 20.00-21.00 uur in de Omval te Diemen               

Veiligheid is een onmisbaar aspect voor het welbevinden van mensen. Het veiligheidsgevoel van mensen wordt groter als zij het vertrouwen hebben, dat zorgvuldig wordt omgegaan met veiligheidsrisico’s en de juiste maatregelen worden genomen om veiligheidsproblematiek op te lossen. De inwoners zijn een belangrijke informatiebron bij het veiligheidsbeleid. Gemeente en politie moeten daarom samen zorgen dat de aangiftebereidheid van inwoners groter wordt.

De criminaliteitcijfers laten zien dat de laatste jaren de veiligheid in Diemen is verbeterd, maar het moet nog beter.

De gemeente heeft een expliciete taak om de overlast te beperken; jongerenwerkers kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. Probleemjongeren moeten worden aangepakt. In samenwerking met de politie en het openbaar ministerie worden specifieke trajecten aangeboden.

De gemeenteraad zal jaarlijks de prioriteiten in opsporing en handhaving vaststellen. De PvdA vindt dat de mening van bewoners en buurtpanels hierbij betrokken moet worden.

Naast de politie heeft de gemeente een handhavende taak. De PvdA wil dat de gemeentelijke toezichthouders nog meer optreden tegen die bedrijven en mensen die de gemeentelijke regels overtreden. Wat de PvdA betreft gaat het dan niet alleen om beboeten, maar zeker ook om het verhalen van schade die wordt aangericht. De PvdA Diemen wil dat er meer uren aan handhaving op straat wordt besteed.,

Verkeer en vervoer

Het verkeer is een van de grootste veiligheidsrisico’s en bron van irritaties. Inwoners spelen hierbij zelf een belangrijke rol. Onveilig en overlastgevend verkeersgedrag moet door de politie zichtbaar worden aangepakt. Overlastgevende en lawaaimakende brommers en scooters verdienen hierbij extra aandacht. De gemeente is verplicht te zorgen voor het instellen van 30 km.-zones in de woonwijken.

In de spitsuren is er veel sluipverkeer in Diemen. Onder andere de Harteveldseweg/Muiderstraatweg, de wegen door het centrum en de Bovenrijkersloot zijn hier gevoelig voor. Verkeersmaatregelen als drempels, 30 kilometer zones en stoplichten moeten Diemen minder aantrekkelijk voor sluipverkeer maken.

Goede en veilige fietspaden en fietsenstallingen moeten ervoor zorgen dat de Diemense inwoners voor hun verplaatsingen in en rondom Diemen steeds meer de fiets in plaats van de auto gaan gebruiken. De fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra en stations zullen op dat groeiend fiets gebruik moeten worden afgestemd.

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor het terugdringen van het autoverkeer. De PvdA stimuleert het autodelen, naast het huidige aanbod van Greenwheels en Connectcar willen wij ook de elektrische variant Car2Go in Diemen.

Er is sprake van toenemende parkeeroverlast van forensen en inwoners en bezoekers van Amsterdam. Parkeerregulering blijft ook in de toekomst noodzakelijk. Parkeerregulering heeft tot doel dat er voldoende parkeerplekken zijn voor bewoners, bedrijven en hun bezoekers. De PvdA wil niet dat de gemeente winst maakt op parkeren. Daarom kiest de PvdA-Diemen zoveel mogelijk voor blauwe zones met zo weinig mogelijk kosten voor de bewoners. Waar nodig zullen de blauwe zones worden uitgebreid. Betaald parkeren blijft beperkt tot de plekken rondom het winkelcentrum en kantoorlocaties. Deze betaalde plekken zorgen ervoor dat mensen die een kort bezoek willen brengen aan het winkelcentrum en kantoren een plek dichtbij kunnen vinden. Dat is goed voor de klanten maar ook voor de winkeliers en bedrijven.

 

Discussie stellingen

  • Het aantal gemeentelijke toezichthouders wordt uitgebreid.
  • Op de hoofdroutes voor fietsers en voetgangers komt betere verlichting
  • In het parkeerbeleid is de blauwe zone uitgangspunt. Betaald parkeren en vergunningparkeren wordt alleen toegepast wanneer een blauwe zone tekort schiet bij de regulering
  • Gebouwde parkeervoorzieningen worden in principe betaald door de gebruikers van die voorziening
  • Er wordt geen “winst gemaakt op parkeren”
  • Meer fietsparkeergelegenheden bij winkels, stations en openbaar vervoer.
  • De inzet van straat coaches wordt permanent gemaakt.
  • Sluipverkeer wordt bestreden
  • Waar mogelijk worden wegen als 30 km zone ingericht.