Door Nico Portegijs op 2 november 2017

Algemene Beschouwingen op de Begroting 2018

PRETTIG WONEN IN EEN LEUKE GEMEENTE

Diemen is een fijne plaats om te wonen en te ondernemen. Actieve, betrokken bewoners en een stevig gemeentebestuur hebben daar hard aan gewerkt. De afgelopen jaren is met de PvdA in het gemeentebestuur veel bereikt. De openbare ruimte is verbeterd en Holland Park krijgt vorm. De Sniep en de Oost-west-as worden steeds mooier. De nieuwe taken op het gebied van de zorg zijn goed opgepakt. Het armoedebeleid is verder uitgebreid en de financiën zijn dik op orde. Wij kijken met trots naar wat bereikt is. Maar dat is geen reden om achterover te leunen.
Het kan nog prettiger worden om te wonen en te ondernemen in Diemen; en het is geen vanzelfsprekendheid dat het prettig blijft. Daarvoor blijft een gemeentebestuur nodig dat goede keuzes maakt. Een gemeentebestuur waar linkse partijen deel van uitmaken.
Diemen is misschien qua architectuur niet de mooiste plaats van Nederland, maar de openbare ruimte ziet er verzorgd uit en het is er gewoon goed, prettig wonen.

Uiteraard hebben de inwoners van Diemen en heeft de Partij van de Arbeid nog wel wensen. En het is goed om te zien dat die wensen regelmatig in elkaars verlengde liggen of elkaar overlappen.

Sinds kort is er een nieuw kabinet dat onder het  motto ‘vertrouwen in de toekomst’ aan de slag is gegaan. Juist nu er dankzij de oplevende economie ruimte is om te investeren in de mooie dingen van het leven – in een fijne en betaalbare woning voor iedereen, in goede zorg, in een baan waarmee je een gezin kunt stichten of een huis in een gezellige buurt – slaat het nieuwe kabinet rechtsaf.
Zij kiezen voor cadeaus aan multinationals, buitenlandse beleggers en mensen met een groot vermogen. Tegelijkertijd worden de boodschappen en de zorg duurder en betalen langdurig zieken en arbeidsgehandicapten en ouderen de rekening. Dit kabinet is niet voor de gewone man of vrouw.
Wij hebben met angst in het hart kennis genomen van de voorgenomen bezuinigingen op de wijkverpleging, terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie. Deze bezuiniging op de wijkverpleging zal ook in onze gemeente voelbaar worden. Is het college bekend met het voornemen van de regering om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg? Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor de bewoners van onze gemeente? En heeft het College zich al beraden op wat we hier als gemeente aan kunnen doen?

Nederland heeft in  maart 2017 overwegend rechts gestemd en dan krijg je een rechtse regering. Dit is een politieke keuze die we moeten accepteren, maar waar we ons in de lokale politiek niet bij hoeven neer te leggen. De PvdA in Diemen kiest, zoals we altijd gekozen hebben: voor alle mensen in onze gemeenschap. Niet alleen de gewone, normale, mensen maar juist ook voor de ongewone mensen. Wij willen bouwen aan een betere toekomst  voor iedereen en daarom willen we investeren is een duurzame, sociale samenleving, zodat het prettig blijft om in Diemen te wonen.

Als je mensen vertrouwen wilt geven in de toekomst moet je zorgen dat ze weer vaste grond onder de voeten krijgen. Je kan namelijk alleen met vertrouwen vooruit kijken als je je zeker voelt over je bestaan. Over een fijn huis in een buurt waar kinderen kunnen buitenspelen. Over voldoende aandacht in de zorg als je dat nodig hebt. Over goed onderwijs zodat je het beste uit je leven kunt halen en een baan waarmee je vooruit kunt kijken. Dat zijn de zekerheden waar de PvdA-Diemen voor zal blijven strijden. Waar het kan door aan te haken bij plannen van het kabinet, want niet alle kabinetsplannen zijn slecht. Waar het moet – en dat zal regelmatig nodig blijken – door het ontwikkelen van eigen, lokaal beleid.

Het kabinet geeft de komende jaren flink meer geld uit. En de lokale overheden zullen dat ook merken. Zo krijgen de gemeenten vanaf 2019 honderden miljoenen meer van het rijk. Ook de septembercirculaire laat een plus zien. Het is dan ook een goed moment om ons af te  vragen wat de noodzakelijke hoogte van onze algemene reserve is. Naar onze mening is 500 euro per inwoner voldoende.

Wij willen apart stil staan bij zeven thema’s.

 1. Woningbouw
  Sociale en betaalbare woningbouw blijft noodzakelijk. Bij realisatie hiervan kiezen wij in eerste instantie voor verdichting, ook al zal niet iedereen daar even blij mee zijn. Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Diemen. Jongeren uit Diemen die op zoek zijn naar een betaalbare woning, moeten die mogelijkheid ook in Diemen kunnen vinden. Voor ouderen die in een te grote woning wonen, zijn meer doorstroommogelijkheden gewenst.
  College, tot 2007 kende de gemeente een reserve Sociale Woningbouw ter grootte van 1 miljoen euro. Zou het opnieuw instellen van deze reserve kunnen helpen om bovengenoemde doelen te realiseren? En zo ja, zou het dan niet verstandig zijn om deze reserve weer in te stellen?
 2. Verlaging afvalstoffenheffing
  De laatste jaren is er ruimte geweest voor een beperkte verlaging van de lokale lasten. Zo zijn de hondenbelasting en de reclamebelasting afgeschaft, en daalt de rioolheffing sinds 2014. De ruimte die de septembercirculaire geeft wil de PvdA en haar coalitiegenoten gebruiken voor een verdere verlaging van de afvalstoffenheffing met 25 euro per huishouden. Wij stellen voor de kosten van kwijtschelding uit de berekening van het tarief te halen.
 3. Huis van de Buurt
  In Diemen Zuid loopt het Huis van de Buurt goed; en ook in Diemen Noord is een begin gemaakt. Deelt het College onze mening dat een dergelijke voorziening ook wenselijk is in het Centrum?
  Tijdens de inspraakavond op 19 oktober werd enthousiast verslag gedaan van de dagopvang op woensdag en zondag voor inwoners van Diemen met een vorm van dementie. Het blijkt een geweldige verlichting te geven aan de mantelzorgers. Er werd gevraagd om subsidie voor een derde dag. Kan het College aangeven of er binnen de WMO gelden nu voldoende middelen aanwezig zijn om deze aanvraag te honoreren?
 4. Voorzieningen en ruimte
  Vorig jaar sprak ik lovend over de pogingen die de heer Verheuvel en de heer Jägers deden om mensen enthousiast te maken voor het beginnen van een hockeyclub. We weten inmiddels wat daarvan geworden is. Wij zijn blij dat straks vele kinderen kunnen hockeyen in Diemen. Wij zijn trots op de raadsleden en de ouders die aan dit succes hebben bijgedragen.
  Bij de discussie over de hockey en honkbal bleek dat Diemen vooral te weinig ruimte heeft. De groei van de gemeente maakt daarom ook een heroriëntatie op open ruimtes noodzakelijk. We moeten een plaats vinden voor toekomstige voorzieningen. De driehoek langs de Weteringweg was in de ogen van de honkbalvereniging een geschikte plaats voor een nieuwe accommodatie. Op de Spoorwegdriehoek lijkt het wel of je er een complete nieuwe woonwijk kan realiseren. Is het College in staat om een overzicht te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden – op korte en lange termijn – om al deze gebieden anders te gaan gebruiken met een afweging van de voor- en nadelen? Zo ja, zou het College zo’n overzicht aan de raad kunnen doen toekomen?
 5. Armoedebeleid
  Diemen kan trots zijn op zijn armoedebeleid. Bij adequaat armoedebeleid hoort ook een degelijke schuldhulpverlening. Het kabinet wil de koehandel van incassobureaus aanpakken. Dat is een goede zaak. Wij vernemen van het College graag welke stappen de gemeente Diemen in deze al neemt en of er al voldoende instrumenten en middelen voorhanden zijn.
 6. Duurzaamheid
  De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. Dat juichen we toe. Maar is dit voldoende? De PvdA wil dat voorzieningen voor windenergie en andere vormen van schone energie worden gerealiseerd. In de begroting lezen we dat op daken van verschillende scholen zonnepanelen worden aangebracht. Zou het niet mooi zijn als we in Diemen een zonnepanelenweide in gezamenlijk bezit gaan realiseren? De PvdA wil dat deze vraag meenomen worden in het onderzoek naar een ander gebruik van open ruimtes en verloren stukjes groen. Deelt het College onze mening dat dit een prachtige manier is om Diemen op de kaart te zetten?
 7. Verkeer
  Bereikbaarheid vraagt constante aandacht. De verkeersafwikkeling in Diemen Zuid dient evenwichtig te zijn en daarom te worden herzien. Veilige fiets- en wandelpaden zijn daarbij een onmisbaar uitgangspunt; evenals behoud van goed openbaar vervoer. Soms moet de automobilist dan een beetje inschikken.
  Tot slot pleit de PvdA voor differentiatie in de parkeernormering voor blauwe zones. Deze normering van 90% blijkt in de praktijk – bijvoorbeeld bij winkelcentra – soms te krap geformuleerd. Maatwerk is noodzakelijk. Op welke termijn kunnen we dit realiseren?

In maart 2018 zijn er weer verkiezingen. Wij willen dat in Diemen komend jaar en de komende jaren gekozen wordt voor gezamenlijkheid en niet voor individualisme. “Vertrouwen in de toekomst” is een holle frase. “Vertrouwen in de gemeente” en “vertrouwen in elkaar” klinken ons beter in de oren. En de PvdA is ervan overtuigd dat we daarmee de komende jaren in Diemen een heel eind kunnen komen.

Fractievoorzitter PvdA Diemen,

Nico Portegijs

Nico Portegijs

Nico Portegijs

Ik ben Nico Portegijs, geboren in 1954. Ik ben de afgelopen jaren met plezier raadslid geweest. Als fractievoorzitter van de PvdA heb ik een bijdrage kunnen leveren aan een goed bestuur van de gemeente. De resultaten zijn overal zichtbaar. In het Diemer Nieuws van december 2017 heb ik hier over verteld. Ook de komende jaren

Meer over Nico Portegijs